Bytom

  • Kancelaria Adwokacka Łukasz Błotko Adwokat, spadki

    Usługi Zasady świadczenia pomocy prawnej Kan­ce­la­ria, świad­czącpo­moc praw­ną, kie­ru­je się prze­pi­sa­mi pra­wa, za­sa­da­mietyki zawodowej, uchwa­ła­mi or­ga­nów sa­mo­rzą­duoraz do­bry­mi oby­cza­ja­mi, obo­wią­zu­ją­cy­miw śro­do­wi­sku rad­ców praw­nych i adwokatów. Wszystkieusługi wykonywane są z zachowaniem zasady najwyższej staranności idbałości o prawną ochronę interesów klienta.Sposóbświadczenia usług Po­ra­dy praw­ne są naj­czę­ściej udzie­la­new for­mie ust­nej, pod­czas oso­bi­ste­go spo­tka­nia klien­taz rad­cą praw­nym. Ter­min ta­kie­go spo­tka­nia moż­nauzgod­nić te­le­fo­nicz­nie lub oso­bi­ście,w se­kre­ta­ria­cie Kan­ce­la­rii. W spra­wachszcze­gól­nie skom­pli­ko­wa­nych, a tak­że na wy­raź­neży­cze­nie klien­ta,…
    Pl. Koœciuszki 9/38 Bytom
  • Konsorcjum Inicjatyw Kapitałowych Empiria S.J

    Monitoring płatności, windykacja należności, wywiady gospodarcze - Empiria EMPIRIASpółka JawnaJesteśmy profesjonalistami w zarządzaniu wierzytelnościami. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą Czym się zajmujemy? wykup wierzytelności windykacja należności działania prewencyjne,poszukiwanie i identyfikacja kontrahentów bazy danych - ochrona prewencyjna.Obejmujemy patronatem: Klub SportowyPogońRuda śląska Nasza ofertaNiewywiązywanie się z przyjętych zobowiązań finansowych jest coraz częstszym zjawiskiem w polskiej rzeczywistości gospodarczej. Dochodzenie roszczeń finansowych we własnym zakresie wiąże się ze znacznym nakładem sił i…
    Al. Nowaka-Jeziorańskiego Jana 25 Bytom
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Bytom