DePTOR Sp. z o.o. Windykacja, windykacja należności

Kontakt email, www
ul. Pomorska 98 lok. 110 Łódź
91-402 Łódź-Bałuty , woj. Łódzkie

Sądowa

ETAP SĄDOWY Decyzję o wejściu na drogę postępowania sadowego podejmuje klient przy pomocy naszej firmy aby jak najszybciej zabezpieczyć interesy finansowe wierzycieli. Windykację sądową stosuje się gdy proces windykacji polubownej zakończy się niepowodzeniem lub gdy windykowana należność wchodzi w stan przedawnienia. Celem postępowania sądowego jest uzyskanie tytułu wykonawczego który jest podstawą prawną do wyegzekwowania należności od dłużnika. W ramach tego postępowania: przygotowujemy i weryfikujemy wszystkie dokumenty związane ze sprawa od strony formalno – prawnej a w szczególności faktury, noty, umowy, korespondencje przygotowujemy i składamy do właściwego sądu wniosek o wydanie nakazu zapłaty reprezentujemy Państwa w sądzie w przypadku postępowania zwykłego oraz odwoławczego. Po uzyskaniu nakazu zapłaty, kierowany jest wniosek o nadanie klauzuli wykonalności prowadzimy nadzór nad prawidłowością całego postępowania.

Komornicza

ETAP EGZEKUCYJNY Po uzyskaniu w Etapie Sądowym tytułu wykonawczego ( nakazu zapłaty) zadaniem naszej Kancelarii będzie reprezentowanie Państwa przed właściwymi organami egzekucyjnymi. Monitorujemy i kontrolujemy działania komorników sądowych oraz staramy się przyspieszyć ich działania dzięki stałej współpracy tak,aby skrócić czas wyegzekwowania należności do minimum. W ramach postępowania egzekucyjnego: Sporządzamy wniosek egzekucyjny, a następnie składamy go do właściwej kancelarii komorniczej Jesteśmy pełnomocnikiem procesowym i wspomagamy działania komornicze aby przyspieszyć odzyskanie pełnej kwoty należności Pomagamy ustalić składniki majątkowe dłużnika aby ułatwić komornikowi przeprowadzenie skutecznej i szybkiej egzekucji

Pieczęć prewencyjna

PIECZĘĆ PREWENCYJNA Jest to najlepsza forma dyscyplinowania kontrahentów do terminowego regulowania zobowiązań. Pieczęć informuje kontrahentów że w przypadku nieuregulowania płatności w terminie firma DePTOR podejmie natychmiastowe działania windykacyjne. Pieczęć tą stawiamy na fakturach, umowach oraz wszelkiego rodzaju dokumentach handlowych. Przeznaczona jest dla firm które wystawiają dużą ilość faktur miesięcznie i chcą zdyscyplinować sowich kontrahentów do terminowych płatności. Posiadając pieczęć prewencyjna w formie graficznej lub pieczątki sami Państwo decydują kiedy i w stosunku do kogo ją zastosować. Korzyści wynikające z pieczęci prewencyjnej: dyscyplina kontrahentów do terminowego regulowania należności redukcja faktur niezapłaconych w terminie jasna informacja o możliwości wszczęcia procedury prawnej wobec dłużników którzy przeciągają termin płatności W przypadku współpracy długoterminowej pieczątka udostępniana jest bezpłatnie jedyny koszt to wyprodukowanie pieczątki w wysokości 60 zł netto

Monitoring płatności

MONITORING PŁATNOŚCI Monitoring płatności jest jednym z najskuteczniejszych sposobów zapewnienia płynności finansowej firmy poprzez terminowość spłat zobowiązań, dzięki czemu zapobiegamy powstawaniu należności przeterminowanych i szybko reagujemy na pojawiające się opóźnienia. Nieterminowość spłat zobowiązań stało się w ostatnim czasie jedną z charakterystycznych cech polskiej gospodarki. Dlatego też monitoring płatności jest idealnym narzędziem do utrzymania płynności finansowej firmy, bez konieczności szukania innych źródeł finansowania (kredytów, pożyczek). Monitoring polega na stałej, profesjonalnej i bezkonfliktowej kontroli płatności faktur od momentu ich wystawienia aż do zapłaty, a dzięki stałym i systematycznym kontaktom zapewnia regularność spłat oraz pozwala wykryć nieprawidłowości, które mogły wystąpić podczas procesu sprzedaży. Na monitoring należności składają się: E-mail/fax/ list na 3 dni przed terminem płatności – w nim dziękujemy za wybór naszej firmy, za dokonany zakup w Państwa firmie wraz z informacją o terminowej płatności. Często zwrotnie otrzymywana jest informacja o błędach w fakturach lub o ich braku. Takie informacje otrzymują Państwo zwrotnie. W przypadku gdy termin płatności minął – max 7 dni – telefonujemy do kontrahenta z informacją o nie otrzymaniu płatności za fakturę z dnia ….. na kwotę ….. . Prosimy o jak najszybsze uregulowanie faktury i ustalamy termin jej uregulowania. W przypadku braku spłaty powyżej 14 dni po terminie płatności wysłane zostaje wezwanie do zapłaty – monit – faksem/ mailem lub listem Możliwość szybkiego kontynuowania sprawy poprzez windykację na preferencyjnych warunkach Korzyści wynikające z MONITORINGU PŁATNOŚCI : Poprawa płynności finansowej firmy poprzez zwiększenie dyscypliny płatniczej odbiorców, dłużnik traktuje takie zobowiązania priorytetowo Mniejsze ryzyko poniesienia większych strat poprzez szybkie wykrycie nierzetelnych odbiorców oraz możliwość oddania sprawy do szybkiej windykacji Podniesienie skuteczności windykacji - monitoring pozwala na szybkie ujawnienie sygnałów będących przesłanką do rozpoczęcia procedury windykacyjnej Ukształtowanie grupy solidnych klientów i zmniejszenie liczby niezapłaconych faktur Przejęcie obowiązków przez firmę zewnętrzną już na początku monitorowania należności przyśpiesza proces płatności i zapewnia lepszą dyscyplinę płatniczą kontrahentów Koncentracja na swojej działalności Utrzymanie pozytywnych relacji klientów z ich kontrahentami

Polubowna

WINDYKACJA POLUBOWNA Windykacja to dochodzenie należności za pomocą dostępnych środków prawnych. Polega ona na negocjacjach z dłużnikiem i zastosowaniu kompleksowych działań skłaniających dłużnika do polubownej spłaty należności przy użyciu takich narzędzi jak telefon, faks, poczta a nawet spotkania bezpośrednie. Podczas prowadzenia spraw windykacyjnych sporządzamy dokumentację rejestrową dłużnika, sprawdzamy jego sytuację finansową, stan majątku oraz monitorujemy i ustalamy harmonogramy spłat należności i terminowość regulowania rat. Nasze indywidualne podejście do każdego klienta skutkuje uregulowaniem zobowiązania lub uzyskaniem podpisanego przez obie strony zobowiązania spłaty zadłużenia. W przypadku braku spłaty zadłużenia – jeśli istnieje taka potrzeba opracowujemy dalszy plan działań na drodze sądowej. Korzyści wynikające ze współpracy: Wynagrodzenie z tytułu naszej pracy to prowizja od ściągniętych kwot, które bezpośrednio wpływają na Państwa konto i zwiększają płynność finansową przedsiębiorstwa Stały podgląd realizacji Państwa windykacji poprzez system on-line DePTOR-line w którym windykator zajmujący się Państwa sprawami zaznacza wszystkie skutki kontaktu z dłużnikiem oraz warunki spłat należności Firma windykacyjna jako firma zewnętrzna – budzi u dłużnika większy respekt co powoduje szybszą regulację należności Nasza współpraca może być na zasadzie: Umów jednorazowych - każdorazowo podpisywana jest umowa przy zlecanej nam sprawie do windykacji. Przebieg windykacji i kontakt z dłużnikiem opisywany jest w systemie, do którego klient otrzymuje dostęp on-line DePTOR- line aby na bieżąco mógł monitorować aktualny stan jego spłaty wierzytelności Umowy o stałej współpracy – jedna umowa na cały okres współpracy dzięki której przekazywane zlecenia windykacyjne są rozliczane w zależności od ilości dni przeterminowania należności. Dodatkowym atutem takiej formy współpracy jest PIECZĘĆ PREWENCYJNA, która informuje kontrahenta o współpracy z profesjonalną firmą windykacyjną. Stemplują nią Państwo wszystkie wystawiane faktury, umowy, wezwania co zapobiega powstawaniu trudnych należności już na początku współpracy.

Specjalizacje:

  • Sądowa
  • Komornicza
  • Pieczęć prewencyjna
  • Monitoring płatności
  • Polubowna

O nas

  • Misją firmy DePTOR stojącej na straży norm prawnych i społecznych jest pomoc w spłacaniu długów. Nasz rozwój opieramy na profesjonalizmie działania, innowacyjności oraz wiarygodności. Działając etycznie dbamy o interesy naszych Klientów oraz dobre ich imię, ale również szanujemy godność naszych Dłużników. Działalność nasza to przede wszystkim kierowanie się przepisami prawa, uznawanie zasady współżycia społecznego oraz wypełnienie zobowiązań z wykluczeniem obietnic bez pokrycia. Indywidualnie podchodzimy do oczekiwań naszych Klientów starając się zrozumieć ich potrzeby oferując w zamian optymalne rozwiązania. Szanujemy konkurencję, starając się jednocześnie utrzymywać pozycję lidera na rynku. Stosujemy zasadę poufności wobec źródeł informacji uzyskanych od naszych Klientów. Współpraca między naszymi Partnerami opiera się na zaufaniu, przejrzystych i uczciwych zasadach unikając konfliktów interesów między stronami. Na bazie naszych dotychczasowych doświadczeń stworzyliśmy firmę przyjazną Klientowi, która znając swoje możliwości kierunkuje Wierzycieli jak i Dłużników do radykalnych rozwiązań, w których Klienci otrzymują swoje zaległe należności a Dłużnikom ułatwiamy wydostanie się z pętli zobowiązań finansowych.
  • Skuteczna pomoc w wywiązaniu się ze spłaty zadłużenia Dłużnika pozwala nam jednocześnie usatysfakcjonować jedną i drugą stronę sporu finansowego nie dopuszczając do konfliktu interesów. Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych wykorzystując zebrane informację wyłącznie w celach windykacyjnych.