Drop Łukasz Kancelaria Adwokacka

Kontakt email, www
ul. 11 Listopada 24
28-300 Jędrzejów , woj. Świętokrzyskie

1) PRAWO KARNE:
a) obrona podejrzanego/oskarżonego na wszystkich etapach postępowania karnego – podczas postępowania przygotowawczego (śledztwa, dochodzenia) oraz rozprawy sądowej;
b) obrona skazanego na etapie postępowania karnego wykonawczego (m.in. odroczenie i przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie, zarządzenie wykonania kary),
c) wyrok łączny,
d) zatarcie skazania,
e) ułaskawienie,
f) sporządzanie wszelkich wniosków w postępowaniu, apelacji, zażalenia, kasacji, wniosku o wznowienie postępowania,
g) pełnienie funkcji pełnomocnika: pokrzywdzonego, oskarżyciela prywatnego, oskarżyciela posiłkowego na wszystkich etapach postępowania karnego;
h) sporządzanie prywatnego lub subsydiarnego aktu oskarżenia w imieniu osoby pokrzywdzonej przestępstwem,
i) dochodzenie odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
j) sprawy o wykroczenia.

2) PRAWO SPADKOWE:
a) stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku, rozliczenie nakładów,
b) zachowek,
c) unieważnienie testamentu,
d) odpowiedzialność za długi spadkowe,
e) uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia;

3) ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA:
a) wypadki komunikacyjne (dochodzenie należności na rzecz wszystkich uczestników ruchu drogowego: kierowców, pasażerów, rowerzystów, pieszych.
b) błędy lekarskie,
c) zakażenie w szpitalu,
d) wypadki przy pracy,
e) szkody wynikające z przestępstwa popełnionego na szkodę pokrzywdzonego,
f) niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
g) poślizgnięcie na nie odśnieżonej lub oblodzonej powierzchni,
h) zmarnowany urlop,
i) inne zdarzenie losowe.

4) PRAWO RODZINNE:
a) rozwód,
b) separacja,
c) ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie macierzyństwa, zaprzeczenie macierzyństwa,
d) sądowe ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami w trakcie małżeństwa (np. rozrzutność lub zadłużanie się jednego z małżonków, pijaństwo),
e) podział majątku dorobkowego byłych małżonków, rozliczenia nakładów,
f) władza rodzicielska,
g) uregulowanie kontaktów rodziców z dziećmi, dziadków z wnukami,
h) dochodzenie alimentów dla dziecka, małżonka, na rzecz rodziców, dziadków, rodzeństwa,
i) rozstrzyganie o istotnych sprawach dziecka, m.in. zgoda sądu na wydanie dziecku paszportu, na wyjazd dziecka za granicę;

5) PRAWO CYWILNE:
a) sprawy o zapłatę w postępowaniu nakazowym, upominawczym, uproszczonym, w trybie zwykłym, przed e- Sądem i w postępowaniu egzekucyjnym (komorniczym),
b) sporządzanie pism w postępowaniu sądowym, m.in.: pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń, sprzeciwów od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, zarzutów od nakazów zapłaty w postępowaniu nakazowym, skarg kasacyjnych, skarg o wznowienie postępowania, skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
c) odwołanie darowizny,
d) ochrona dóbr osobistych.

6) PRAWO NIERUCHOMOŚCI:
a) zniesienie współwłasności, rozliczenie nakładów,
b) zasiedzenie,
c) ograniczone prawa rzeczowe oraz dochodzenie roszczeń z nimi związanych, w tym :
– służebność drogi koniecznej,
– służebności przesyłu,
d) uwłaszczenie nieruchomości rolnych,
e) ochrona prawa własności i posiadania rzeczy,
f) eksmisje
g) odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości;

7) PRAWO PRACY:
a) ustalenie istnienia stosunku pracy (w miejsce umowy cywilnoprawnej np. zlecenia, o dzieło),
b) uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy,
c) odszkodowanie za niezgodnie z prawem rozwiązanie umowy o pracę,
d) zapłata zaległego wynagrodzenia, odpraw, wynagrodzenia za nadgodziny,
e) mobbing

8) PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH:
a) odwołania od decyzji ZUS, KRUS,
b) prawo do wcześniejszej emerytury za pracę w warunkach szczególnych.

9) WINDYKACJA DŁUGÓW

 

O nas

Kancelaria świadczy pomoc prawną na terenie całego kraju. W ramach działalności Kancelarii mogą Państwo skorzystać z ustnych porad prawnych, pomocy w sporządzeniu wszelkiego rodzaju pism, w tym: podań, wniosków, pozwów (w tym do e-Sądu), apelacji, zażaleń, sprzeciwów od nakazów zapłaty i innych.

Kancelaria Adwokacka zapewnia reprezentację przed sądami powszechnymi (rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi), organami ścigania (policja, prokuratura), organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.