IBS Polska Sp. z o.o.-Łódź

Kontakt email, www
Papiernicza 7
,
Wszystkim naszym Klientom gwarantujemy: - brak opłat wstępnych, - indywidualne podejście do każdego zlecenia, - szczegółową weryfikację i ocenę przekazanej dokumentacji, - doradztwo i opiekę prawną na każdym etapie postępowania, - dbałość o transparentność i przejrzystość oferowanych usług, - indywidualnego opiekuna, - bieżące informowanie o stanie danej sprawy, - ciągły bezpośredni kontakt z dłużnikiem w celu zachowania pełnej kontroli nad każdym procesem odzyskiwania należności.

Sądowa

Kiedy działania polubowne okażą się nieskuteczne lub istnieje ryzyko przedawnienia wierzytelności zachodzi konieczność skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Nasi prawnicy dążą do skierowania w Państwa imieniu pozwu do sądu w tzw. postępowaniu nakazowym, tańszym i szybszym aniżeli standardowe postępowanie upominawcze. W trakcie tego procesu pełnomocnicy procesowi (adwokat lub radca prawny) sporządzają i wnoszą w imieniu Klienta (wierzyciela) pozwu, jako pierwszego pisma procesowego w sprawie o zapłatę. Istnieje także możliwość wnoszenia pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym (w sytuacji, w której nie dysponujemy dokumentami dającymi podstawę do żądania wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym). Wówczas adwokat lub radca prawny wnosi pozew w formacie *.xml w tzw. e-sądzie, pod adresem: (https://www.e-sad.gov.pl). W razie wniesienia przez dłużnika środka zaskarżenia zostaje złożona stosowana odpowiedź (odpowiedź na sprzeciw / na zarzuty / pismo zawierające ustosunkowanie się do odpowiedzi na pozew) w formie pisma procesowego zatwierdzonego i podpisanego przez adwokata lub radcę prawnego. Nasza Kancelaria na każdym etapie procesu w pełni realizuje zasadę kontradyktoryjności, nie dając dłużnikowi pola do podważania zasadności kwoty dochodzonej pozwem. W razie uzyskania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wszczynane jest postępowanie zabezpieczające przed tym komornikiem, który po uprzednim kontakcie telefonicznym zapewnił sprawne przeprowadzenie zabezpieczenia. W razie skierowania sprawy na rozprawę gwarantujemy Państwu reprezentację adwokacką / radcowską na terenie całego kraju. Po uprawomocnieniu się orzeczenia sądowego bezzwłocznie składany jest wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, względnie o doręczenie tytułu wykonawczego, (jeżeli klauzula wykonalności nadawana jest z urzędu – w przypadku nakazów zapłaty). W sprawach wyjątkowych, równolegle do etapu polubownego, kancelaria adwokacka wnosi do sądu wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, co w sytuacji odmowy ze strony dłużnika uznania długu na etapie polubownym, automatycznie przerywa bieg przedawnienia, dłużnik otrzymuje korespondencję z sądu z informacją o terminie posiedzenia ugodowego.

Komornicza

Proces egzekucyjny jest prowadzony w oparciu o następujące czynności: Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego zgodnego z wymogami formalnymi (w kontynuacji postępowania zabezpieczającego, o ile takie zostało wszczęte, np. na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym). Kierowanie spraw egzekucyjnych do najbardziej skutecznych komorników, na podstawie własnej bazy danych i oceny skuteczności kancelarii komorniczych. Bieżący nadzór nad postępowaniem egzekucyjnym i czynnościami komorniczymi (systematyczne kierowanie pism z zapytaniem o stan egzekucji). Występowanie o dodatkowy tytuł egzekucyjny w celu wszczynania egzekucji z nieruchomości. Kierowanie pism do właściwych prezesów sądów rejonowych z wnioskiem o objęcie egzekucji nadzorem administracyjnym, o ile komornik jest nieskuteczny lub opieszały. Reprezentacja przez adwokata lub radcę prawnego na posiedzeniach sądów rejonowych ze skargi dłużników na czynności komorników na terenie całego kraju. Wystąpienie w toku postępowania egzekucyjnego do sądu rejonowego z wnioskiem o wyjawienie majątku, co powoduje z urzędu wpis dłużnika do państwowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych – części Krajowego Rejestru Sądowego.  Uzyskanie prawomocnego postanowienia kończącego postępowanie egzekucyjne. W razie postępowania upadłościowego przedsiębiorcy: pełna reprezentacja adwokacka lub radcowska. W ramach naszych usług oferujemy również tzw. długoterminowy monitoring wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym, polegający na cyklicznym ponawianiu egzekucji w przypadku jej bezskuteczności. Wyrok jest ważny 10 lat. Okres ten można jednak wydłużyć stosując odpowiednie działania formalno-prawne, mające na celu cykliczną kontrolę wypłacalności dłużnika oraz powodujące przerwanie biegu przedawnienia.

Monitoring płatności

Zakup wierzytelności

Polubowna

Windykacja polubowna - bezpośrednie negocjacje z dłużnikami W ramach naszej działalności zapewniamy prowadzenie kompleksowego procesu windykacji należności od działań polubownych, poprzez mediację, postępowanie sądowe, postępowanie zabezpieczające, postępowanie egzekucyjne, na długoterminowym monitoringu wierzytelności po bezskutecznej egzekucji kończąc. Postępowanie polubowne ma na celu zmotywowanie dłużnika do dobrowolnej spłaty należności. Podstawowym instrumentem stosowanym na tym etapie są negocjacje. Kontakt z dłużnikiem odbywa się drogą telefoniczną, pocztową i elektroniczną, a także poprzez bezpośrednie spotkania w miejscu zatrudnienia i/lub zamieszkania dłużnika. W trakcie prowadzenia sprawy pozyskujemy dokumentację rejestrową dłużnika, badamy jego aktualną sytuację finansową oraz ustalamy i monitorujemy harmonogram spłaty zadłużenia. Efektem naszej pracy jest całkowite uregulowanie zobowiązania lub przynajmniej uzyskanie podpisanego przez dłużnika zobowiązania spłaty zadłużenia, co skutecznie pozwala zabezpieczyć interesy naszego Klienta na późniejszym etapie sądowo-egzekucyjnym. W ramach postępowania sądowego świadczymy usługi związane z prawidłowym wezwaniem dłużnika do zapłaty, sporządzeniem pozwu, jako pierwszego pisma procesowego o zapłatę zobowiązania, ustosunkowaniem się do ewentualnych zarzutów lub sprzeciwu dłużnika w formie kolejnego pisma procesowego. Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami i innymi organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami ścigania i prokuratury. W trakcie etapu egzekucyjnego zapewniamy złożenie prawidłowego wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz prowadzimy stały nadzór i kontrolę nad postępowaniem egzekucyjnym i poszczególnymi czynnościami komorniczymi. Naszą działalność cechuje uczciwość, rzetelność i transparentność prowadzonych czynności. Każdy Kontrahent może liczyć na permanentną codzienną wymianę informacji na temat prowadzonych przez nas spraw, a także posiada pełną kontrolę nad prowadzonym postępowaniem. Każdemu Klientowi zapewniamy własnych opiekunów z Pionu Obsługi Klienta, a także w zależności od rodzaju sprawy własnego windykatora (negocjatora) terenowego lub prawnika. PRACUJEMY NA SUKCES NASZYCH KLIENTÓW!  NIE WYMAGAMY ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH! NALICZAMY PROWIZJĘ WYŁĄCZNIE OD KWOTY ZWINDYKOWANEJ!

Windykacja

Faktoring

Specjalizacje:

  • Sądowa
  • Komornicza
  • Monitoring płatności
  • Zakup wierzytelności
  • Polubowna
  • Windykacja
  • Faktoring

O nas

Jednym z filarów działalności Spółki jest zabezpieczenieinteresów naszych Partnerów Biznesowych. Poprzez kompleksowe usługizwiązane z weryfikacją zdolności kredytowej i oceną wiarygodnościpłatniczej ich Klientów, już na etapie przed zawarciem przeznaszych Kontrahentów umowy, zapewniamy profesjonal wsparcie.W ramach usługi wywiadu gospodarczego oferujemy Partnerom krajowymi zagranicznym usługi dostarczania aktualnych informacjigospodarczych o podmiotach mających zarejestrowaną działalność naterenie Polski. Zapewniamy ponadto kompleksowe raportyuwzględniające sytuację prawno-finansową weryfikowanychprzedsiębiorstw w kraju i zagranicą.Naszymi Partnerami w tym zakresie są:Krajowy Rejestr Długów – Biuro Informacji Gospodarczej S.A.Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIGInfoMonitor)Biuro Informacji Kredytowej BIK S.A.Info Veriti Polska Sp. z o.o.Serwis Prawno – Gospodarczym LexisNexis (SPG)Informacja Prawno – Gospodarcza Wolters Kluwer Polska (IPG)Wywiadownia gospodarcza COFACE POLANDWywiadownia gospodarcza Dun & Bradstreet Poland Sp. z. o.o.Czołowe agencje detektywistyczne  (w zakresie prowadzeniabiałego i szarego wywiadu).Dzięki współpracy z kancelariami komorniczymi i sądami rejonowymi zcałej Polski, jesteśmy w stanie pozyskiwać informacje na temattoczących się wobec potencjalnych Państwa  Klientówpostępowań sądowych i egzekucyjnych, a także ewentualnych wnioskówo ogłoszenie upadłości.Na specjalne życzenie naszych Klientów we współpracy zzaprzyjaźnionymi agencjami detektywistycznymi świadczymy takżeusługi związane z tzw. białym i szarym wywiadem gospodarczym,poszukiwaniem majątku dłużnika oraz wykonujemy inneponadstandardowe czynności związane z zabezpieczaniem interesównaszych Partnerów.Inną usługą naszej firmy, z której chętnie korzystają dużeinstytucje finansowe jest ustalanie spadkobierców zmarłychdłużników i pomoc prawna w przeprowadzaniu postępowań o wyjawieniemajątku przed sądami.Zapytaj o ofertę