Kaczmarski Inkasso Kaczmarski Małgorzata

Kontakt email, www
Copyright 2014
51-214 Wrocław , woj. Dolnośląskie

Przedsądowa

Windykacja przedegzekucyjna W momencie uzyskania tytułu wykonawczego negocjatorzy Kaczmarski Inkasso przeprowadzają ponowną próbę polubownego odzyskania należności. Na tym etapie dłużnik jest zawiadamiany o tym, że zgoda na warunki proponowane przez wierzyciela pozwoli uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji finansowych, w tym np. uniknięcie kosztów związanych z postępowaniem egzekucyjnym czy środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez organ egzekucyjny.

Sądowa

Windykacja sądowa Kaczmarski Inkasso wykonuje wszelkie czynności formalnoprawne związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procesu i zapewnia klientowi reprezentację procesową aż do uzyskania nakazu zapłaty oraz tytułu wykonawczego, kończącego postępowanie sądowe. Postępowanie sądowe obejmuje w szczególności następujące działania: uaktualnianie danych dłużnika, przygotowywanie pod względem formalnoprawnym pełnej dokumentacji procesowej, składanie dokumentów we właściwym sądzie, reprezentowanie klienta i nadzorowanie poprawności przebiegu procesu sądowego oraz równoczesne mediacje z dłużnikiem.

Komornicza

Windykacja egzekucyjna Podczas tego procesu Kaczmarski Inkasso zapewnia klientowi dalszą reprezentację procesową. Główne czynności podejmowane w tym postępowaniu to: przygotowywanie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, składanie dokumentów do właściwej kancelarii komorniczej, nadzorowanie prawidłowego przebiegu procesu egzekucji, wspomaganie komornika informacjami dotyczącymi dłużnika, stałe nadzorowanie działań kancelarii komorniczej oraz równoczesne mediacje z dłużnikiem. Kaczmarski Inkasso podejmuje się również składania wniosków o ponowne przeprowadzenie egzekucji komorniczej w przypadku spraw, w których wydano postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu jego bezskuteczności.

Monitoring płatności

Polubowna

Celem działań polubownych jest przeprowadzenie szybkiego i efektywnego procesu odzyskania należności z zastosowaniem narzędzi adekwatnych do danej kategorii wierzytelności. W postępowaniu polubownym obsługiwane są zarówno wierzytelności konsumenckie, jak i gospodarcze, na każdym etapie przeterminowania. Kaczmarski Inkasso podejmuje się prowadzenia wszystkich spraw, niezależnie od stopnia trudności, terminu wymagalności czy statusu dłużnika. Negocjatorzy Kaczmarski Inkasso wykorzystują wszelkie możliwe drogi kontaktu z dłużnikiem – korespondencję przesyłaną pocztą tradycyjną i pocztą elektroniczną, komunikat SMS, rozmowę telefoniczną oraz, w uzasadnionych wypadkach, wizytę bezpośrednią. Proces polubowny jest bardzo rozbudowany i zróżnicowany. Czynności tego etapu są indywidualnie dostosowane do potrzeb oraz specyfiki danego klienta.

Windykacja

Specjalizacje:

  • Przedsądowa
  • Sądowa
  • Komornicza
  • Monitoring płatności
  • Polubowna
  • Windykacja

O nas

Kaczmarski Inkasso sp. z o.o