Kancelaria Adwokacka Łukasz Błotko Adwokat, spadki

Kontakt email, www
Pl. Koœciuszki 9/38
41-923 Bytom , woj. Śląskie

Windykacja

Specjalizacje:

  • Windykacja

O nas

Usługi Zasady świadczenia pomocy prawnej Kan­ce­la­ria, świad­cząc
po­moc praw­ną, kie­ru­je się prze­pi­sa­mi pra­wa, za­sa­da­mi
etyki zawodowej, uchwa­ła­mi or­ga­nów sa­mo­rzą­du
oraz do­bry­mi oby­cza­ja­mi, obo­wią­zu­ją­cy­mi
w śro­do­wi­sku rad­ców praw­nych i adwokatów. Wszystkie
usługi wykonywane są z zachowaniem zasady najwyższej staranności i
dbałości o prawną ochronę interesów klienta.Sposób
świadczenia usług Po­ra­dy praw­ne są naj­czę­ściej udzie­la­ne
w for­mie ust­nej, pod­czas oso­bi­ste­go spo­tka­nia klien­ta
z rad­cą praw­nym. Ter­min ta­kie­go spo­tka­nia moż­na
uzgod­nić te­le­fo­nicz­nie lub oso­bi­ście,
w se­kre­ta­ria­cie Kan­ce­la­rii. W spra­wach
szcze­gól­nie skom­pli­ko­wa­nych, a tak­że na wy­raź­ne
ży­cze­nie klien­ta, mo­że on otrzy­mać opi­nię praw­ną.
Sto­sow­nie do usta­leń, jest mu ona prze­ka­zy­wa­na
w for­mie pi­sem­nej lub e-ma­ilem. Po­ra­dę praw­ną moż­na
też uzy­skać przez in­ter­net, za po­mo­cą znaj­du­ją­cej się
na tej stro­nie za­kład­ki: „Py­ta­nie on­li­ne”. Udzie­la­na
po­moc praw­na mo­że tak­że po­le­gać na pro­wa­dze­niu
ne­go­cja­cji w imie­niu klien­ta lub udzia­le
w pro­wa­dzo­nych prze­zeń ne­go­cja­cjach, a nad­to
na spo­rzą­dza­niu i opi­nio­wa­niu pro­jek­tów umów
oraz in­nych ak­tów praw­nych. Za­stęp­stwo pro­ce­so­we
po­le­ga na re­pre­zen­to­wa­niu klien­ta przed są­dem
w cha­rak­te­rze peł­no­moc­ni­ka. Szcze­gól­ną for­mą
po­mo­cy praw­nej ofe­ro­wa­nej przez Kan­ce­la­rię jest sta­ła
ob­słu­ga praw­na przed­się­bior­ców, w ra­mach któ­rej ma­ją
oni za­pew­nio­ne re­gu­lar­ne kon­sul­ta­cje praw­ne do­ty­czą­ce
wszel­kich aspek­tów praw­nych zwią­za­nych z pro­wa­dzo­ną
dzia­łal­no­ścią go­spo­dar­czą. W tym wy­pad­ku wcho­dzi też
w grę uzgod­nie­nie re­gu­lar­nych wi­zyt rad­cy praw­ne­go
w sie­dzi­bie fir­my w usta­lo­nych dniach
i go­dzi­nach. Kan­ce­la­ria prze­pro­wa­dza nad­to
kom­plek­so­we lub pro­ble­mo­we au­dy­ty praw­ne firm.
Zakres pomocy prawnej Kan­ce­la­ria ofe­ru­je kom­plek­so­wą
ob­słu­gę praw­ną oso­bom fi­zycz­nym nie pro­wa­dzą­cym
dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej oraz przed­się­bior­com,
a nad­to spół­kom pra­wa han­dlo­we­go, in­nym oso­bom
praw­nym, or­ga­nom pań­stwo­wym i sa­mo­rzą­do­wym
oraz or­ga­ni­za­cjom spo­łecz­nym i po­li­tycz­nym.
Spe­cja­li­za­cja: pra­wo cy­wil­ne ma­te­rial­ne — ze
szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem pra­wa zo­bo­wią­zań pra­wo pra­cy
pra­wo ubez­pie­czeń spo­łecz­nych — ze szcze­gól­nym
uwzględ­nie­niem od­po­wie­dzial­no­ści człon­ków za­rzą­du spół­ek
ka­pi­ta­ło­wych pra­wo ro­dzin­ne — ze szcze­gól­nym
uwzględ­nie­niem po­dzia­łu ma­jąt­ku, roz­wo­du, wła­dzy
ro­dzi­ciel­skiej pra­wo go­spo­dar­cze pra­wo spół­ek
han­dlo­wych. Po­moc praw­na obej­mu­je: udzie­la­nie po­rad
i kon­sul­ta­cji praw­nych, spo­rzą­dza­nie opi­nii praw­nych,
opra­co­wy­wa­nie pro­jek­tów umów, wy­stę­po­wa­nie przed są­da­mi
i urzę­da­mi — z wy­jąt­kiem wy­stę­po­wa­nia
w cha­rak­te­rze obroń­cy w po­stę­po­wa­niu kar­nym
i w po­stę­po­wa­niu w spra­wach
o prze­stęp­stwa skar­bo­we, od­zy­ski­wa­nie na­leż­no­ści od
dłuż­ni­ków (ne­go­cja­cje na eta­pie po­stę­po­wa­nia
przed­są­do­we­go, udział w po­stę­po­wa­niu eg­ze­ku­cyj­nym,
skar­ga pau­liń­ska, rosz­cze­nia prze­ciw­ko człon­kom za­rzą­dów
spół­ek ka­pi­ta­ło­wych), udział w ne­go­cja­cjach,
w tym ne­go­cja­cjach z ban­ka­mi w imie­niu
kre­dy­to­bior­cy, po­rę­czy­cie­la, przy­stę­pu­ją­ce­go
do dłu­gu w celu usta­le­nia wa­run­ków umów
kre­dy­to­wych oraz do­pro­wa­dze­nia do za­war­cia
ugo­dy w po­stę­po­wa­niu win­dy­ka­cyj­nym. Od kan­ce­la­rii
praw­nych co­raz czę­ściej ocze­ku­je się nie tyl­ko sku­tecz­ne­go
do­radz­twa praw­ne­go, ale rów­nież fi­nan­so­we­go
i biz­ne­so­we­go. Wie­dza i do­świad­cze­nie na­szych
part­ne­rów: do­rad­ców po­dat­ko­wych, fi­nan­si­stów
oraz bie­głych re­wi­den­tów uła­twia­ją spro­sta­nie ta­kim
ocze­ki­wa­niom umoż­li­wia­jąc m.in.: or­ga­ni­zo­wa­nie
ze­spo­łów pro­ble­mo­wych w sy­tu­acjach kry­zy­so­wych
w przed­się­bior­stwach, po­moc w re­or­ga­ni­za­cji
i re­struk­tu­ry­za­cji przed­się­biorstw w celu
po­pra­wie­nie ich kon­dy­cji fi­nan­so­wej