Kancelaria Finansowa AUDAX s.c.

Kontakt email, www
ul. Łagiewnicka 54/56 Łódź
91-463 Łódź , woj. Łódzkie

Przedsądowa

Sądowa

WINDYKACJA SĄDOWA W przypadku, gdy negocjacje z dłużnikiem nie doprowadzą do odzyskania należności kontynuujemy prowadzenie działań na drodze sądowej. Z uwagi na czas i koszty przeprowadzamy postępowanie sądowe w trybie nakazowym. Specjalizacja naszej Kancelarii w zakresie spraw związanych z obrotem gospodarczym sprawia, że przeprowadzenie procedury sądowej odbywa się szybko i bezproblemowo. Kancelaria w pełni pokrywa koszty zastępstwa procesowego radcy prawnego w postępowaniu nakazowym lub upominawczym. Powierzenie nam sprawy jest równoznaczne z podjęciem czynności mających na celu zabezpieczenie wierzytelności przed przedawnieniem.

Komornicza

WINDYKACJA EGZEKUCYJNA Niejednokrotnie wydanie przez sąd nakazu zapłaty nie oznacza jeszcze odzyskania należności. Dłużnik może bowiem nie zapłacić, pomimo prawomocnego wyroku. W takich sytuacjach musi zostać przeprowadzane postępowanie egzekucyjne, czyli dochodzenie swych roszczeń za pomocą komornika. Samo jednak przekazanie sprawy do postępowania komorniczego może nie dać efektu. Nie zawsze można liczyć na skuteczne działanie komornika pracującego bez nadzoru i wsparcia. Dlatego nasza Kancelaria specjalizuje się w merytorycznym wspomaganiu egzekucji komorniczych. Przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego zawsze rozpoznajemy sytuację finansową dłużnika. W przypadku, gdy podczas czynności sprawdzających zostaną ustalone składniki majątku, które można poddać egzekucji, sporządzamy stosowny wniosek o wszczęcie egzekucji. Egzekucję komorniczą wszczynamy tylko i wyłącznie u współpracujących z naszą Kancelarią komorników. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego składany jest bezpośrednio w kancelarii komornika sądowego. A pierwsze czynności egzekucyjne podejmowane są przez komornika już w dniu złożenia wniosku bez konieczności wcześniejszego uiszczania zaliczek. W sprawach niecierpiących zwłoki czynności terenowe podejmowane są już w następnym dniu roboczym.

Monitoring płatności

MONITORING WIERZYTELNOŚCI   Usługa monitoringu wierzytelności skierowana jest do przedsiębiorców dążących do poprawy płynności finansowej swojej firmy i polega na kompleksowej kontroli płatności faktury od dnia jej wystawienia.   Działania naszych negocjatorów rozpoczynają się jeszcze przed upływem terminu płatności faktury. Rozmowa telefoniczna przypomina Państwa kontrahentom o zbliżającym się terminie płatności oraz pozwala na wyeliminowanie problemu polegającego na błędnym wystawieniu faktury czy nie dotarciu jej do odbiorcy.   W przypadku braku zapłaty należności w terminie ustalamy powody opóźnienia uregulowania zobowiązania i uzgadniamy ostateczny termin dokonania wpłaty.   Kontrola nad terminowością płatności należności obejmuje okres do 90 dni od upływu terminu wymagalności faktury. Działania podejmowane w tym czasie polegają na wielokrotnym kontakcie telefonicznym, za pomocą wiadomości sms, oraz wysyłaniu monitów do zapłaty.   Monitoring wierzytelności stanowi skuteczny element działań zapobiegających powstawaniu należności trudno ściągalnych związanych z nawiązaniem współpracy z niesolidnymi kontrahentami. Pozwala uniknąć ryzyka pojawienia się zatorów płatniczych w przedsiębiorstwie oraz zwiększa dyscyplinę płatniczą kontrahentów na przyszłość.   Współpraca w zakresie monitoringu wierzytelności powoduje odciążenie Państwa firmy od prac związanych z kontrolą płynności finansowej i monitowaniem kontrahentów, co wiąże się także z obniżeniem kosztów związanych z obsługą wierzytelności.   Realizując usługę monitoringu wierzytelności zwracamy szczególną uwagę na tworzenie i utrzymywanie pozytywnych relacji handlowych Państwa z klientami.  

Polubowna

WINDYKACJA POLUBOWNA Profesjonalna windykacja przedsądowa jest tanim i szybkim sposobem na odzyskanie należności. Stosowane nowoczesne techniki windykacji i negocjacji powodują, że większość powierzanych nam spraw kończy się odzyskaniem pieniędzy bez konieczności przeprowadzania postępowania sądowego. Nasi negocjatorzy przystępują do realizacji zlecenia natychmiast po jego wpłynięciu do Kancelarii. Z każdym dłużnikiem negocjujemy nie tylko drogą korespondencji i rozmów telefonicznych, ale też metodą spotkań osobistych, wizyt u dłużnika. Zawsze zabiegamy o jak najszybszy zwrot całej należności. Jeżeli nie jest to możliwe, to należność rozkładamy na raty zawierając z dłużnikiem ugodę na warunkach najkorzystniejszych dla Klienta. Następnie nadzorujemy terminowość uzgodnionych spłat i interweniujemy w razie opóźnień. Nasze działania nie ograniczają się do rutynowych czynności. W sytuacji gdy dłużnik nie posiada majątku dążymy do odzyskania należności na przykład z wierzytelności dłużnika lub proponujemy pośrednictwo w sprzedaży tej wierzytelności. W ramach tego samego zlecenia i bez dodatkowych opłat, dochodzimy także odsetek. Możemy też przyjąć zlecenie na same odsetki od nieterminowych płatności. Czas trwania działań polubownych zależy od indywidualnych ustaleń z Klientem. Jednak z przeprowadzonych analiz wynika, że najefektywniej jest prowadzić działania przez okres 4 do 6 tygodni. Po tym okresie, w przypadku braku spłaty należności, bezzwłocznie kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego. O skuteczności działań Kancelarii świadczy fakt, że z naszych usług korzystają nawet firmy posiadające własne działy windykacji. Doświadczenie i kompetencja naszych negocjatorów pozwala na zachowanie partnerskich stosunków handlowych naszych Klientów z dłużnikami.

Windykacja

Specjalizacje:

  • Przedsądowa
  • Sądowa
  • Komornicza
  • Monitoring płatności
  • Polubowna
  • Windykacja

O nas

W czasach kiedy każdy dzień zwłoki w zapłacie przez kontrahenta jest nieoceniony, a stworzenie komórki wewnątrz Przedsiębiorstwa ,dodatkowym, stałym obciążeniem proponujemy powierzenie kontroli nad terminowością spływu środków zewnętrznemu , obiektywnemu i profesjonalnemu zespołowi ludzi – pracownikom Kancelarii Finansowej AUDAX.    Doświadczenie, zasób wiedzy z zakresu prawa oraz silna motywacja kadry Kancelarii, będą do Państwa dyspozycji w celu poprawy płynności finansowej, zwiększenia bezpieczeństwa transakcji oraz zminimalizowania strat spowodowanych niesolidnością kontrahentów.    Nasza kilkuletnia obecność na rynku oraz współpraca z wieloma podmiotami gospodarczymi pozwoliła na poznanie specyfiki wielu branż. Służymy radą i doświadczeniem także w rozwiązywaniu nietypowych problemów, między innymi dochodzeniu roszczeń od ubezpieczycieli.    Sprawdź! w czym jesteśmy lepsi od konkurencji.