Kancelaria Radców Prawnych Dutkowski i Jaworski Spółka Jawna

Kontakt email, www
Partyzantów 65/2 zobacz inne firmy z Partyzantów
10-522 Olsztyn , woj. Warmińsko-Mazurskie

O nas

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą
elektroniczną.
Niniejszy Regulamin elektronicznego systemu
świadczenia usług prawnych, zwany dalej Regulaminem, określa zasady
świadczenia usług prawnych w ramach elektronicznego systemu
świadczenia usług prawnych – usługami elektronicznymi - przez
Kancelarię Radców Prawnych Dutkowski i Jaworski Spółka jawna z
siedzibą w Olsztynie przy ul. Partyzantów 65/2 (NIP: 7393471466),
wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej Prezydenta m. st.
Warszawy pod numerem 443239. §1 Definicje Poniższe
określenia użyte w Regulaminie świadczenia Usług Prawnych, mają
następujące znaczenie:
Serwis lub Portal - serwis/portal Kancelarii Radców Prawnych
Dutkowski i Jaworski - dostępny pod adresem
www.dutkowski-jaworski.pl.
Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z
zamówionej usługi świadczonej drogą elektroniczną.
Administrator - Kancelaria Radców Prawnych Dutkowski i Jaworski
Spółka jawna z siedzibą w Olsztynie przy ul. Partyzantów 65/2 (NIPŁ
7393471466).
Usługa prawna - świadczona przez Administratora porada prawna w
zakresie prawa. W jej zakres wchodzą: Porady prawne, Opinie prawne,
umowy i inne zagadnienia prawne z zakresu prawa cywilnego (w tym
ubezpieczeń) oraz prawa pracy - określone na w zakładce Serwisu:
„Zakres usług”.
Pytanie prawne - konkretne zapytanie przedstawione przez
Użytkownika przy wykorzystaniu Serwisu dotyczące dowolnego
zagadnienia prawnego, wchodzącego w Zakres Usług Serwisu.
§2 Postanowienia ogólne
Regulamin określa
rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną a także
sposób korzystania z Serwisu, jak również warunki zawierania i
rozwiązywania umów o świadczenie tych usług, a także tryb
postępowania reklamacyjnego.
Majątkowe prawa autorskie do Serwisu należą do Administratora.
Serwis jest chroniony na podstawie Ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r., nr 90, poz. 631).
Warunkiem korzystania z Serwisu jest akceptacja niniejszego
regulaminu serwisu. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania
regulaminu. Zamawiając Usługę prawną, Użytkownik potwierdza, że
zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz Regulaminem. §3
Świadczenie Usług przez Serwis
Z Usług prawnych może
skorzystać Użytkownik, który zgodnie z Regulaminem zawarł Umowę z
Administratorem i wniósł stosowną opłatę.
Użytkownik zawiera Umowę z Administratorem przez zaakceptowanie
Regulaminu i wyrażenie zgody na warunki w nim zawarte oraz złożenie
zlecenia na świadczenie Usług prawnych.
Usługi polegają na udzieleniu Użytkownikom Serwisu Usług prawnych
na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Usługi świadczone przez Serwis są płatne z góry.
Usługi prawne są udzielane przez Serwis w terminie 24 godzin pracy
Administratora.
Koszt Usług prawnych określa wycena każdego zadanego Pytania
prawnego dokonana przez Administratora, o której Użytkownik
zostanie poinformowany na adres e-mail wskazany w Pytaniu.
Usługa prawna może zostać opłacona wyłącznie za pomocą przelewu
bankowego.
W celu skorzystania z Usługi prawnej należy przedstawić Pytanie
prawne za pomocą: zapytania wysłanego za pośrednictwem dostępnego
na Portalu formularza zapytania.
Dane wpisane do formularza powinny dotyczyć Użytkownika, który
zamawia usługę i być zgodne z prawdą. Dane oraz opłata za usługę
będą podstawą do wystawienia Użytkownikowi faktury. Pytanie powinno
być sformułowane przez Użytkownika w sposób możliwie jak
najbardziej zwięzły, zawierając w swojej treści jedno zagadnienie.
W Pytaniu prawnym należy wskazać wszelkie istotne okoliczności
faktyczne związane z postawionym Pytaniem. Użytkownik za
pośrednictwem maila ma możliwość dołączenia do sformułowanego
pytania dodatkowych dokumentów (w formie załączników), istotnych
dla zadanego pytania.
Niezwłocznie po otrzymaniu przez Administratora potwierdzenia
dokonania przez Użytkownika płatności za usługę, zgłoszone Pytanie
prawne zostaje zarejestrowana w systemie i uruchomiona zostaje
procedura wykonania usługi w wybranym przez Użytkownika trybie.
Brak płatności za usługę powoduje brak udzielenia przez Serwis
odpowiedzi na zadane Pytanie prawne.
Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed
upływem dziesięciodniowego terminu od zawarcia umowy, zatem nie
przysługuje Użytkownikowi zamawiającemu poradę prawo do odstąpienia
od umowy na podstawie art. 10 Ustawy o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez
produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271, z późn.
zm.).
Odpowiedzi na Pytania prawne zadane przez Użytkowników Serwisu mają
charakter porady prawnej, udzielanej przez radcę prawnego. Gdy w
celu udzielenia odpowiedzi na zadane Pytanie prawne niezbędne staje
się zapoznanie z treścią dokumentów, w szczególności: umów, pism
procesowych, wypisów z rejestrów, ksiąg wieczystych, orzeczeń,
decyzji administracyjnych i innych, Serwis ma prawo wezwania drogą
elektroniczną Użytkownika do dostarczenia koniecznych dokumentów (w
postaci faksu lub maila ze skanem dokumentów).
Uzupełnienie Pytania prawnego przez Użytkownika, na podstawie
sporządzonej przez Administratora prośby o sprecyzowanie nie
stanowi nowego Pytania prawnego, w związku z czym opłata za Usługę
prawną nie ulega zmianie.
Złożenie przez Użytkownika dodatkowych pytań lub wniosków o
wyjaśnienia będzie traktowane jako odrębne Pytanie prawne.
Termin na udzielenie porady, rozpoczyna swój bieg od chwili
dostarczenia do Administratora powyższych dokumentów w jakości
pozwalającej na zapoznanie się z nimi (odpowiednia jakość
dokumentów).
Serwis udziela odpowiedzi na Pytanie prawne na podstawie
przedstawionych danych oraz aktualnego stanu prawnego.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedokładne
przedstawienie stanu faktycznego przez Użytkownika.
Usługa prawna jest uznawana za wyczerpującą i rzetelną, jeżeli
obejmuje okoliczności faktyczne i dokumenty dostarczone przez
Użytkownika. Niedostarczenie, niepełne dostarczenie lub
nieprawidłowe dostarczenie danych przez Użytkownika pozostaje bez
wpływu na prawidłowość i rzetelność udzielanej Usługi prawnej.
Termin na udzielenie porady, rozpoczyna swój bieg od chwili
dostarczenia do administratora powyższych dokumentów w jakości
pozwalającej na zapoznanie się (czytelnych dokumentów).
Administrator zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na
pytania o treści obraźliwej, lub których treść może naruszyć dobra
osobiste osób trzecich, jak również osób, które nagminnie wysyłają
zapytania w tej samej sprawie bez wcześniejszej opłaty. §4
Zastrzeżenia dotyczące wykonania zamówionej usługi

Administrator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za treść
świadczonych Usług prawnych.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w
związku z czasowym zaprzestaniem lub ograniczeniem zakresu
świadczonych Usług z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do
Serwisu, jak również z możliwością zainfekowania wirusem urządzeń
informatycznych Użytkownika a także nieprzestrzeganiem Regulaminu.
Dotyczy to także szkód powstałych z przyczyn leżących po stronie
podmiotów, z których pomocą Administrator świadczyć będzie swoje
Usługi.
Administrator zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w
funkcjonowaniu witryny www.dutkowski-jaworski.pl w przypadku
planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz
oprogramowania serwisu.
Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika
jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim
zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w
zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim.
Wszelkie spory wynikające ze stosunku prawnego zawartego na
podstawie niniejszego Regulaminu, strony poddają pod
rozstrzygnięcie sądu powszechnego w Olsztynie.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia
usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń
woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz innych ustaw. §5 Postępowanie
reklamacyjne
Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z
Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres email za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 10 dni roboczych.
Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres mailowy, z
którego reklamacja wpłynęła do Administratora.
W przypadku uwzględnienia reklamacji Użytkownik ma prawo do
realizacji zamówionej usługi bez pobierania przez Administratora
dodatkowej opłaty lub do zwrotu opłaty w całości lub w części.
§6 Poufność i dane osobowe Administrator
przetwarza dane osobowe Użytkownika podane w formularzu zapytania
oraz przesłane w formie elektronicznej, w celu realizacji Usług
prawnych Serwisu. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.
926 z późn. zm.) Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych
osobowych oraz ich poprawiania i usuwania. Podanie danych przez
Użytkownika jest dobrowolne. §7 Faktury VAT
Użytkownik upoważnia Administratora do wystawienia faktury VAT bez
podpisu odbiorcy. §8 Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach
Serwisu i stanowi integralną część zawieranej z użytkownikiem
umowy.
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i zakresu
świadczonych Usług prawnych. O zamiarze dokonania stosownych zmian,
Administrator poinformuje Użytkowników na stronach Serwisu. Zmiany
obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie
www.dutkowski-jaworski.pl.
Zastrzeżenia prawne.
Wszelkie informacje zamieszczone na stronach serwisu internetowego
www.dutkowski-jaworski.pl nie są ofertą handlową w rozumieniu prawa
polskiego i stanowią jedynie zaproszenie do rozpoczęcia rokowań
(art. 71 kodeksu cywilnego). Fakt zamieszczenia informacji na
stronach Serwisu nie jest świadczeniem usług w nich opisanych.
Dokładna wycena usługi następuje w oparciu o zapytanie wysłane w
postaci elektronicznej. Korzystanie z usług Serwisu oznacza
akceptację Regulaminu