Kancelaria Radcy Prawnego Paulina Słapak-Œliwa

Kontakt email, www
Baluckiego 26
30-318 Kraków - Stare Miasto , woj. Małopolskie

Windykacja

Specjalizacje:

  • Windykacja

O nas

OFERTA: Umowy cywilnoprawne Procesy tworzenia i działania podmiotów
oraz łączenia, przekształcania i podziału spółek Prawo upadłościowe
i naprawcze Fundacje i stowarzyszenia Własność intelektualna Sprawy
z zakresu prawa pracy Obsługa inwestycji budowlanych Prawo obrotu
nieruchomościami Postępowania sądowe i postępowania przed organami
administracyjnymiSporządzanie umów, Doradztwo
w zakresie treści umów, Negocjowanie w imieniu klienta treści umów,
Doradztwo w zakresie interpretacji lub zmian treści umów już
zawartych .Doradztwo w zakresie wyboru formy
prawnej działalności, Sporządzanie treści umów i statutów i innych
dokumentów wewnętrznych spółek, Rejestracja podmiotów -
przygotowywanie dokumentów i wypełnianie formularzy składanych do
właściwych rejestrów Krajowego Rejestru Sądowego, Obsługa bieżąca
przedsiębiorstw, Obsługa prawna Zarządu Zgromadzeń Wspólników i
Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy spółek kapitałowych, Obsługa
prawna związana z procesami łączenia, przekształcania i podziału
spółek handlowych.Sporządzanie wniosków i
nadzór nad procesem w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.
Pełna obsługa prawna w zakresie tworzenia,
działalności bieżącej,a także likwidacji fundacji i
stowarzyszeń.Prawo autorskie Sporządzanie
umów licencyjnych i sublicencyjnych Prawo własności przemysłowej,
Prawo ochrony konkurencji i konsumentów:Doradztwo w
zakresie porozumień zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami, w tym w
zakresie koncentracji, Do radztwo w postępowaniu prowadzonym przed
Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
Prawo o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:Doradztwo w
zakresie praw i obowiązków przedsiębiorców, Reprezentowanie
przedsiębiorców w postępowaniach dotyczących roszczeń wynikających
z czynów nieuczciwej konkurencji.
Sporządzanie umów ze stosunku pracy, Sporządzanie regulaminów
obowiązujących u pracodawcy z uwzględnieniem specyfiki podmiotu
gospodarczego, Doradztwo w zakresie nawiązania, zmiany i
rozwiązania stosunków pracy, w tym także w ramach procesów
restrukturyzacji zatrudnienia, Reprezentowanie pracodawców lub
pracowników w sporach pracowniczychDoradztwo
prawne w zakresie projektowania, planowania i wykonawstwa
inwestycji, Tworzenie umów w zakresie konsorcjów inwestycyjnych
oraz realizacji procesów inwestycyjnych.
Sporządzanie i doradztwo w zakresie umów
przedwstępnych i umów właściwych dotyczących nieruchomości, Umowy o
ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali, Umowy w
zakresie rozporządzania spółdzielczym prawem własnościowym.
Reprezentowanie podmiotów przed sądami i organami
administracyjnymi, Doradztwo prawne z zakresu prawa procesowego
cywilnego i administracyjnego, Doradztwo prawne z zakresu prawa
wykroczeń oraz prawa karnego z uwzględnieniem ustawy o radcach
prawnych, Przygotowywanie na zlecenie klienta pism sądowych.