Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Chojnacki Radca prawny, prawnik 1

Kontakt email, www
ul. Dworcowa 13/3 zobacz inne firmy z Dworcowa Bydgoszcz
85-009 Bydgoszcz , woj. Kujawsko-Pomorskie
Nasza kancelaria zmieni Twoje spojrzenie na usługi prawnicze!

Przedsądowa

Kancelaria zapewnia fachową pomoc prawną polegającą na windykacji należności, udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, pism procesowych, projektów umów, zastępstwie procesowym i prawnym przed sądami i innymi instytucjami oraz organami.

Komornicza

Weryfikacja umów

windykacji należności

Polubowna

windykacji należności,

Windykacja

Specjalizacje:

  • Przedsądowa
  • Komornicza
  • Weryfikacja umów
  • Polubowna
  • Windykacja

O nas

 Windykacja należności bezprowizji Przykładowy zakreszagadnień Prawo cywilne1.Dochodzenie odszkodowań odubezpieczycieli2.Sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych inegocjowanie ich warunków3.Sprawy związane z własnością innymi prawami rzeczowymi,zobowiązaniowe, spadkowe, podział majątku4.Wezwania do zapłaty, pozwy w postępowaniu zwykłym orazelektornicznym, wnioski egzekucyjne, sprawowanie nadzoru nadsprawnością prowadzonego przez komornika postępowaniaegzekucyjnego.5. Zaskarżanie orzeczeń sądowych:zażalenia,zarzuty i sprzeciwy,skargi,6.Kontrola merytoryczna umów zawieranychkontrahentami7.Dochodzenie odszkodowań wynikających z niewykonania lubnienależytego wykonania umów oraz czynów niedozwolonych8.Sporządzanie wniosków i odwołań do ubezpieczycieli oraz sądowedochodzenie roszczeń z tytułu umów ubezpieczeniowych9.Postępowanie wieczystoksięgowe. Prawo handlowe igospodarcze 1.Doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej prowadzeniadziałalności gospodarczej2.Tworzenie i rejestracja spółek (sporządzanieprojektów umów spółek, prowadzenie proceduryrejestrowej)3.Bieżąca obsługa spółek i innych podmiotów (wspólnot,fundacji, spółdzielni i stowarzyszeń), postępowania rejestrowe wtoku działalności4.Obsługa prawna procesu, przekształcenia, podziału,łączenia i likwidacji spółek prawa handlowego, fundacji,spółdzielni i stowarzyszeń5. Obsługa posiedzeń organów spółek orazprzygotowywanie projektów uchwał6.Sporządzenie umów dotyczących transakcji sprzedażyakcji, udziałów7.Reprezentacja wpostępowaniu sądowym. Prawo pracy i ubezpieczeńspołecznych:1.Prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeńspołecznych2.Dochodzenie należności w sprawach z zakresu prawapracy zarówno w imieniu pracownika jak i pracodawcy3.Roszczenia z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązaniastosunku pracy, jego ustalenie, zaległe wynagrodzenie zapracę. Praworodzinne:Doradztwo i prowadzenie postępowań sądowych w sprawach małżeńskichustrojów majątkowych, rozwodowych, o alimenty (w tym również opodwyższenie lub obniżenie alimentów), podziałmajątku. Prawo upadłościowe inaprawcze:1.Sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowań: upadłościowego inaprawczego2.Sporządzanie i kompletowanie dokumentacji niezbędnej dozgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym3.Reprezentowanie wierzycieli na wszystkich etapach postępowańupadłościowych i naprawczych. Prawoadministracyjne 1. Reprezentacja przed sądami administracyjnymi orazorganami administracji publicznej w tym odwołania od decyzjiorganów administracyjnych, skargi do Wojewódzkich SądówAdministracyjnych2.Postępowania o uchylenie, stwierdzenie nieważnościdecyzji administracyjnej.