Kancelaria ZBAR

Kontakt email, www
ul. Krakowska 60 Łódź
94-214 Łódź , woj. Łódzkie

Sądowa

Alternatywą dla postępowania pozasądowego, lub gdy okaże się ono bezskuteczne jest postępowanie sądowe i komornicze. Zajmując się sprawą na tym etapie przygotowujemy stosowne dokumenty i kierujemy ją na drogę postępowania sądowego (nakazowego) dla uzyskania sądowego nakazu zapłaty oraz wymaganej klauzuli wykonalności, poprzez skierowanie sprawy do wybranej kancelarii komorniczej. W ramach czynności naszej firmy zapewniamy nadzór nad sprawami skierowanymi do egzekucji komorniczej. Informacje zebrane przez nas w trakcie postępowania windykacyjnego w trybie polubownym wspomagają czynności komornicze, pozwalając na przyspieszenie egzekucji komorniczej oraz utrzymywanie stałego kontaktu z właściwą dla prowadzonej sprawy kancelarią komorniczą.

Komornicza

Monitoring płatności

W dzisiejszych czasach wielu z partnerów handlowych nie dokonuje terminowo płatności, co często stanowi zagrożenie dla płynności finansowej firmy. Są Państwo wówczas zmuszeni do poszukiwania innych źródeł finansowania swojej działalności lub nawet także odraczania terminów swoich płatności, co tym samym naraża Państwa na utratę dobrego imienia firmy. Tak jak w medycynie dużo bardziej skuteczną formą działania jest prewencja, czyli nie dopuszczanie do sytuacji wydłużania okresów płatności przez kontrahentów. Dlatego firma ZBAR oferuje usługę monitorowania bieżących płatności Państwa firmy. Monitorowanie polegać będzie na kontaktowaniu się z kontrahentami w celu przypomnienia im o terminach płatności, a w przypadku ich wymagalności podjęcie szybkich działań zmierzających do zapłaty zaległości. Monitorowanie płatności pozwala w znacznym stopniu ograniczyć możliwość zaistnienia zatoru w dokonywaniu płatności. Ważne jest w tym przypadku utrzymywanie kontaktu z kontrahentem mające na celu motywowanie go do poprawnego wykonania zobowiązań lub gdy zator już powstanie, do jak najszybszego ustalenia terminu spłaty zaległych należności. Z doświadczeń wielu firm windykacyjnych wynika, że im szybciej zostaną podjęte działania windykacyjne od chwili wymagalności płatności, tym większe są szanse na odzyskanie długu.

Zakup wierzytelności

Sprzedaż wierzytelności jest jedną z form odzyskania części należności przez wierzyciela. Dzięki sprzedaży wierzytelności wierzyciel: może zaliczyć różnicę między wartością wierzytelności a kwotą, jaką uzyskał z jej sprzedaży, w koszty uzyskania przychodu unika prowadzenia postępowania sądowego i egzekucyjnego, które naraża go na dodatkowe koszty ma możliwość zlikwidowania rezerw finansowych

Polubowna

Ten sposób windykacji jest najtańszym i jednocześnie najszybszym sposobem odzyskania wymagalnych należności. Firma ZBAR aktualizuje wszelkie dane dłużnika nawiązując kontakt osobisty, telefoniczny, listowy. Może okazać się, że dłużnik sprzedał firmę, dokonał w niej zasadniczych przekształceń prawnych lub własnościowych, albo zlikwidował działalność. W takiej sytuacji, bez dodatkowych opłat ustalamy aktualne adresy, wyjaśniamy zaistniałą sytuację i natychmiast podejmujemy odpowiednie działania. W trakcie postępowania przeprowadzane są z dłużnikiem negocjacje motywujące do dobrowolnej zapłaty. Jednocześnie prowadzone są rozmowy dotyczące terminów i sposobów spłat zadłużenia bieżącego wraz z odsetkami. W trakcie rozmów stosujemy także inne dostępne prawem formy nacisku. Podczas prowadzonych rozmów dbamy zawsze szczególnie o to, by prowadzone postępowanie nie miało negatywnego wpływu na Państwa kontakty handlowe z kontrahentami. Etapy prowadzonego przez nas postępowania: Ustalenie miejsca pobytu dłużnika Poinformowanie dłużnika o przejęciu windykacji przez firmę ZBAR i jednoczesne wezwanie go do zapłaty Prowadzenie określonych działań, mających na celu nakłonienie dłużnika do dobrowolnej spłaty długu Negocjowanie sposobu i terminu spłat Monitoring terminowości wpłat rat, jeśli takie zostały z dłużnikiem ustalone

Windykacja

Specjalizacje:

  • Sądowa
  • Komornicza
  • Monitoring płatności
  • Zakup wierzytelności
  • Polubowna
  • Windykacja

O nas

Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić ofertę współpracy w zakresie windykacji wierzytelności. Kancelaria ZBAR windykacja wierzytelności prowadzi pełną obsługę prawną podmiotów gospodarczych oraz wyspecjalizowała się w obsłudze wierzytelności naszych klientów. Naszymi klientami są firmy o bardzo zróżnicowanej strukturze organizacyjnej - zarówno duże, jak i małe. Z naszych usług korzystają nawet firmy posiadające własne działy windykacji. Ponadto uzyskaliśmy od naszych stałych klientów liczne listy referencyjne. Od czternastu lat specjalizujemy się we wszystkim, co wiąże się z wierzytelnościami. Naszą podstawową usługą jest pomoc prawna polegająca na windykacji. Służymy też wspomaganiem postępowania komorniczego, sporządzaniem opinii prawnych oraz szczegółowym i precyzyjnym wywiadem gospodarczym. Mamy szerokie kontakty na terenie całej Polski, pełną znajomość prawa gospodarczego obowiązującego na terenie naszego kraju i wyspecjalizowany zespół fachowców, w związku z czym jesteśmy zainteresowani współpracą z Państwa firmą. Możemy również zaoferować Państwu pomoc w odzyskaniu wierzytelności na terenie Litwy, Niemiec, a także Czech i Słowacji. W przypadku zainteresowania naszą ofertą i wystąpieniu pytań pozostajemy do państwa dyspozycji celem przedstawienia dodatkowych informacji. Zapewniamy całkowitą dyskrecję i legalność naszych działań. W dzisiejszych czasach większość przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce musi borykać się z wieloma problemami związanymi z utrzymaniem płynności finansowej i wydłużającymi się okresami spłaty należności. W takiej sytuacji zmuszone one są często do zaciągania różnego rodzaju zobowiązań, by zapewnić sobie środki na bieżące funkcjonowanie. Utrudniona płynność finansowa przedsiębiorstwa wpływa bezpośrednio w sposób negatywny na jego kontakty z kontrahentami. Kredyty, jakimi przedsiębiorstwo stara się zapewnić środki są jednak bardzo kosztowne i związane z wieloma opłatami, których należy oczywiście unikać. Optymalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest nawiązanie współpracy z firmą taką jak ZBAR windykacja wierzytelności, która prowadzi pełną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i wyspecjalizowała się w obsłudze wierzytelności swoich klientów.