Pomorskie Biuro Finansowe Sp. z o.o.

Kontakt email, www
Ludowa 8 zobacz inne firmy z Ludowa
80-279 Gdańsk , woj. Pomorskie

Windykacja

Specjalizacje:

  • Windykacja

O nas

Oferta Nasze działania Sprawdzamy kontrahenta -
Dokładnie sprawdzamy Państwa kontrahenta pod kątem jego zdolności
do obsługi zadłużenia, przekazujemy kompletny zestaw informacji w
formie raportu z wywiadu gospodarczego, wskazując poziom ryzyka
kontraktowego. Szkolimy pracowników i zmniejszamy ryzyko
kontraktowe
- Przygotowujemy procedury zabezpieczania
transakcji handlowych, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa
bez ograniczania potencjalnego rynku oraz nadzorujemy ich
wprowadzanie. Odzyskujemy pieniądze - W przypadku
niewywiązania się kontrahenta z przyjętych wobec Państwa
zobowiązań, prowadzimy negocjacje mające na celu odzyskanie
zainwestowanych pieniędzy, a w razie potrzeby, kierujemy sprawę na
drogę postępowania sądowego i nadzorujemy skuteczną egzekucję
sądową. Prowadzimy obrót wierzytelnościami - Nasze
pośrednictwo obejmuje: Sprzedaż wierzytelności Klienta - w celu
odzyskania przynajmniej części kwoty należności. Kupno
wierzytelności na zlecenie Klienta by zmniejszyć koszty obsługi
zadłużenia lub przeprowadzić nieformalne postępowanie oddłużeniowe
(restrukturyzacja zadłużenia). Wystawianie ofert sprzedaży na
internetowej Pomorskiej Giełdzie Wierzytelności
Dlaczego skorzystać z naszych usług
Outsourcing . Zwykle w firmie mającej problemy z
terminowym uzyskiwaniem płatności, działania podejmowane wobec
nierzetelnych kontrahentów wymagają pracy co najmniej 1 osoby w
pełnym wymiarze godzin. Jednocześnie skuteczność pracownika nie
mającego odpowiedniej wiedzy i doświadczenia powoduje konieczność
przekazywania spraw na drogę kosztownego postępowania sądowego.
Tańszym i efektywniejszym rozwiązaniem jest
skorzystanie z firmy zewnętrznej która monitoruje poczynania
dłużnika od momentu opóźnienia płatności do jej uregulowania. Plusy
z korzystania z oferty PBF + poprawienie płynności finansowej
państwa firmy
+ koszt nie przewyższający zatrudnienia 1 pracownika
+ nadzór prawnika nad podpisywanymi przez państwa umowami
+ raport o zagrożeniach płynących z dalszej współpracy z
dłużnikiem.
+ stały kontakt specjalisty z państwa kontrahentami.
Wywiad gospodarczy Sporządzony przez nas raport zawiera informacje
o: formie organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa, numerze
rejestrowym, przedmiocie działalności, kapitale zakładowym, itp.
(wyciąg polskich rejestrów sądowych - KRS, RHB) posiadanych
nieruchomościach i ewentualnie o ich obciążeniach personaliach
zarządu, udziałowców, ich sytuacji rodzinnej (ich
nieruchomościach), prowadzonych przez nich, indywidualnie lub w
formie spółek cywilnych, innych firmach. opiniach kontrahentów,
współpracowników, pracownikach instytucji mających związek z firmą
w miarę możliwości załączamy najnowsze z dostępnych dane bilansowe
firmy: informacje o jej zysku, płynności finansowej itp. staramy
się informować o toczących się postępowaniach komorniczych wg
właściwości rewirów (Komornik Sądowy, Komornik Skarbowy), toczących
się postępowaniach na policji lub w prokuraturze. W uzupełnieniu
powyższych czynności przeprowadzany jest wywiad terenowy i
środowiskowy w miejscu siedziby Kontrahenta, ewentualnie w miejscu
jego zamieszkania na podstawie którego ustala się np:
czy Kontrahent rzeczywiście prowadzi zarejestrowaną działalność
gospodarczą, jakie ma kontakty gospodarcze, jakie są jego
szacunkowe dochody, czy Kontrahent przebywa w miejscu zamieszkania,
w przypadku, gdy Kontrahent zmienił miejsce zamieszkania -
informacje o nowym miejscu zamieszkania,
Pieczęć prewencyjna PBF (usługa bezpłatna, dostępna jedynie w
ramach umowy stałej) Wykorzystując renomę jaką cieszymy się na
rynku, udostępniamy naszą pieczęć firmową jako środek
zabezpieczający i ostrzegający kontrahenta przed negatywnymi
skutkami jego nieuczciwości. Pieczęć służy do stemplowania przez
Państwa faktur i innych dokumentów przekazywanych kontrahentom.
Wedle naszych badań zastosowanie pieczęci dyscyplinuje 5 - 15 %
kontrahentów do terminowego regulowania należności Wygląda ona
następująco:
Szkolenia pracowników Proponujemy również cykl szkoleń z zakresu
samodzielnych działań jakie Wasza firma może podjąć w stosunku do
nieuczciwego kontrahenta. Zakres szkolenia obejmuje między innymi :
Rozmowa z dłużnikiem Zasady posługiwania się wekslem w polskim
prawie handlowym Skuteczne formy zabezpieczenia transakcji na rynku
polskim. Wybrane zagadnienia działania polskiego systemu
sądowego
Windykacja W przypadku problemów z otrzymaniem zapłaty od
kontrahenta prowadzimy postępowanie pojednawcze i sądowe. Etap
polubowny Kierujemy do dłużników w imieniu Zleceniodawcy wezwania
do zapłaty oraz wysyłamy upomnienia z ewentualnym zagrożeniem
skierowania sprawy na drogę sądową, jeżeli zwykłe wezwania okażą
się bezskuteczne, Negocjujemy z dłużnikiem Zleceniodawcy ugodowy
sposób załatwienia sprawy, oraz zawieramy ugodę z dłużnikiem,
Udzielamy dłużnikom odroczenia terminu płatności długu, rozkładamy
należność na raty albo częściowo zwalniamy z odsetek Monitorujemy i
rozliczamy wpłaty dłużników Kontrolujemy podejmowane przez dłużnika
działania Podejmujemy inne prawem dozwolone działania zmuszające
klienta do zapłaty należności. Konsultacja z klientem Regularnie
przesyłamy kompletne raporty o podejmowanych działaniach Klient
potwierdza skierowanie sprawy do kolejnego etapu Przedstawienie
prawnych problemów analizujemy zasadność zarzutów podnoszonych
przez dłużników, odmawiających dobrowolnego zaspokojenia
wierzytelności w całości lub w części, informujemy Klienta o
wynikach takiej analizy oraz o prawnych środkach które powinien
podjąć w stosunku do dłużników podnoszących zarzuty. Etap sądowy
Pracują dla nas renomowani adwokaci i radcowie prawni Koszta
postępowania są znacznie niższe niż w przypadku indywidualnego
zwrócenia się do kancelarii Stała współpraca z komornikami zapewnia
wysoką skuteczność i szybkość działania
INTERNETOWA GIEŁDA WIERZYTELNOśCI PBF Sp. z o.o. prowadzi giełdę
wierzytelności, na której każdy przedsiębiorca może wystawić ofertę
sprzedaży lub kupna wierzytelności. Poszukiwanie kontrahenta - na
odrębne zlecenie Klienta poszukujemy nabywcy na jego wierzytelność
bądź pośredniczymy w zakupie wskazanej wierzytelności.
Cennik umowy jednorazowe - PBF zostawia państwu wybór rodzaju
opłat. Możecie Państwo dzielić z nami ryzyko uiszczając opłatę
manipulacyjną w wys. 150PLN + VAT od dłużnika, lub my poniesiemy
całe ryzyko w zamian za wyższą stawkę prowizji. Wysokość prowizji z
tytułu działań windykacyjnych uzależniona jest od okresu
przeterminowania sprawy, oraz wysokości dochodzonej kwoty (wykres
1).
Umowy Stałej Obsługi Wierzytelności W ramach stałej współpracy
klient uiszcza stały ryczałt miesięczny w zamian otrzymuje
obniżenie stawki prowizyjnej nawet do 50% (wykres 2), stawkę
niezależną od wartości sprawy oraz szereg usług dodatkowych.
Pozostałe usługi - ceny ustalane w konkretnych
przypadkach
Wykres 1 S - Sprawy w których wniesiono pozew sądowy P - sprawy
przedawnione
Wykres 2