Robert Centrum Usług Finansowych

Kontakt email, www
ul. Kor­dec­kie­go 19 lokal 1, War­sza­wa-Pra­ga
04-143 Warszawa , woj. Mazowieckie

Windykacja

Specjalizacje:

  • Windykacja

O nas

Nasze biuro ist­nie­je na rynku od 1988r. Po­sia­da­my więc do­świad­cze­nie, tak po­trzeb­ne w tym za­wo­dzie. Nasz pro­fe­sjo­na­lizm za­pew­nia klien­tom rze­tel­ne wy­ko­na­nie po­wie­rzo­nych nam obo­wiąz­ków, a im samym spo­kój i gwa­ran­cję, że do­ku­men­ty fi­nan­so­we swo­ich firm znaj­du­ją się w od­po­wied­nich rę­kach. Zaj­mu­je­my się pełną ob­słu­gą księ­go­wą osób fi­zycz­nych i praw­nych, ob­słu­gu­je­my z takim samym za­an­ga­żo­wa­niem duże firmy, jak i małe, ro­dzin­ne dzia­łal­no­ści go­spo­dar­cze. Księ­go­wość, po­dat­ki, kadry i płace dla pod­mio­tów o róż­nym pro­fi­lu i za­kre­sie dzia­łal­no­ści oraz do­wol­nej for­mie praw­nej to nasz chleb po­wsze­dni. Do­ra­dza­my także w za­kre­sie za­ło­że­nia, pro­wa­dze­nia lub li­kwi­da­cji czy prze­kształ­ce­nia firmy. Do­dat­ko­wo uła­twia­my pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści na­szym klien­tom re­pre­zen­tu­jąc ich przed urzę­da­mi oraz w razie po­trze­by za­pew­nia­jąc im pomoc do­rad­ców po­dat­ko­wych, biura kre­dy­to­we­go, firmy win­dy­ka­cyj­nej oraz kan­ce­la­rii praw­nej. Bie­żą­cy do­stęp do ak­tu­al­nych aktów praw­nych i orzecz­nic­twa po­zwa­la nam na szyb­kie in­for­mo­wa­nie na­szych klien­tów o zmia­nach istot­nych dla ich dzia­łal­no­ści. Ofe­ru­j