Ster Financial Services Windykacja, Obrót Wierzytelnościami

Kontakt email, www
Stanów Zjednoczonych 53
04-028 Warszawa , woj. Mazowieckie
Naszą ofertę przygotowaliśmy w oparciu o wieloletnie doświadczenie. Forma współpracy na zasadzie powierniczej wielokrotnie uznana została za najlepsze rozwiązanie w relacji wierzyciel - firma windykacyjna. Pozycja jaką przyjmujemy w negocjacjach z dłużnikiem przynosi znacznie większe efekty niż inne rozwiązania. Nasz udział w postępowaniu procesowym jako strony pozwala w pełni wykorzystać wszystkie możliwości i przewagi jakie są w stanie uzyskać doświadczeni prawnicy reprezentujący STER FS na salach sądowych. Dzięki takiej konstrukcji prawnej zaangażowanie naszych klientów w proces zależy tylko i wyłącznie od ich woli ? może być minimalny, jako obserwator oczekujący żądanego wyniku lub pełne uczestnictwo w postępowaniu, tworzeniu i wykonywaniu strategii procesowych, a w dalszej części także egzekucyjnych.   Kalkulując najodpowiedniejszą wysokość wynagrodzenia za usługę wzięliśmy pod uwagę bardzo wiele elementów. Przede wszystkim skuteczność, zakres naszych działań, finansowanie postępowania, kompleksowość stosowanych rozwiązań oraz pracę z wynagrodzeniem jedynie od sukcesu. Stawiając na jakość i skuteczność nigdy nie będziemy konkurować ceną. Doświadczenie i świadomość czynności jakie należy wykonać w celu skutecznego wyegzekwowania wierzytelności oraz idących za tym kosztów wskazuje, że oferty najtańszej windykacji obejmują jedynie wybrane, mniej lub bardziej skuteczne czynności, ewentualnie powierzchowne, nieprofesjonalne, pozbawione udziału prawników próby nakłonienia dłużnika do zwrotu należności, obliczone na przypadkowy sukces.   Naszą misją jest zapewnienie wszechstronnej, profesjonalnej obsługi skutkującej dla naszych klientów jak najszybszym przeprowadzeniem procesu windykacyjnego.   Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego.

Zakup wierzytelności

Udokumentowane i zabezpieczone długi kupujemy za gotówkę. Jesteśmy szczególnie zainteresowani wierzytelnościami przedsiębiorstw i instytucji sfery budżetowej. Dokonujemy szybkich wypłat za wierzytelności z zabezpieczeniem hipotecznym. Nabywcą długu może być STER Financial Services lub inny podmiot prowadzący działalność w zakresie obrotu wierzytelnościami. STER Financial Services skupuje wierzytelności na zasadach określonych w indywidualnym porozumieniu z wierzycielem.

Restrukturyzacja zadłużenia

.:::  OBRÓT WIERZYTELNOŚCIAMI - SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI :::.   STER Financial Services prowadzi bezpośrednią sprzedaż wierzytelności posiadanych we własnym portfelu oraz jako pośrednik w imieniu i na rzecz wierzyciela. STER Financial Services przyjmuje zlecenia na zakup wierzytelności nie będących w bazie ofert wierzytelności do sprzedaży. Poszukiwanie wierzytelności do przejęcia odbywa się w otoczeniu gospodarczym dłużnika oraz w bazach danych innych podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu wierzytelnościami.

Windykacja

Specjalizacje:

  • Zakup wierzytelności
  • Restrukturyzacja zadłużenia
  • Windykacja

O nas

.::: WINDYKACJA - ZASADY WSPÓŁPRACY :::.Naszą ofertę przygotowaliśmy w oparciu o wieloletnie doświadczenie.Forma współpracy na zasadzie powierniczej wielokrotnie uznanazostała za najlepsze rozwiązanie w relacji wierzyciel - firmawindykacyjna. Pozycja jaką przyjmujemy w negocjacjach z dłużnikiemprzynosi znacznie większe efekty niż inne rozwiązania. Nasz udziałw postępowaniu procesowym jako strony pozwala w pełni wykorzystaćwszystkie możliwości i przewagi jakie są w stanie uzyskaćdoświadczeni prawnicy reprezentujący STER FS na salach sądowych.Dzięki takiej konstrukcji prawnej zaangażowanie naszych klientów wproces zależy tylko i wyłącznie od ich woli może być minimalny,jako obserwator oczekujący żądanego wyniku lub pełne uczestnictwo wpostępowaniu, tworzeniu i wykonywaniu strategii procesowych, a wdalszej części także egzekucyjnych.Poniżej przedstawiamy w odnośnikach główne założenia naszej oferty? zasady współpracy.Minimalna wartość zlecenia: 10.000,- PLNNie pobieramy opłat wstępnych.Klient otrzymuje zwrot całości należności głównej.Nasza prowizja to odsetki ustawowe.Prowizję pobieramy jedynie w przypadku sukcesu, jest onapotrącana z od odzyskanych kwot.Wynagrodzenie jest powiększane o należną stawkę podatku VAT.W sprawach o niewielkim okresie przeterminowania wprowadzamyzastrzeżenie, iż wynagrodzenie stanowią odsetki ustawowe, jednakbędzie ono wynosić nie mniej niż 10% odzyskanych kwot.Finansujemy koszty sądowe, zaliczki egzekucyjne, opłatyurzędowe z własnych środków - z wyłączeniem wpisu sądowego ikosztów biegłych.W przypadku gdy egzekucja jest bezskuteczna STER FS nie pobierawynagrodzenia. W takiej sytuacji poprosimy jedynie o zwrotponiesionych przez nas kosztów sądowych i egzekucyjnych, takichjakie klient poniósłby będąc stroną postępowania.W indywidualnych przypadkach gdy odsetki stanowią znaczną częśćwierzytelnośći istnieje możliwość zmiany stawek wynagrodzenia.Dla wierzytelności po bezskutecznych postępowaniachegzekucyjnych oraz tytułów pochodzących od sądów karnych wyznaczanajest opłata wstępna.Zlecenia windykacyjne przyjmowane są na wierzytelnościudokumentowane, wymagalne, bezsporne i wolne od wad prawnych.W przypadku dłużników będących w upadłości lub prowadzącychpostępowanie układowe oraz w przypadku gdy wierzytelność może byćsporna, zasady współpracy ustalane są indywidualnie.Kupno oraz sprzedaż wierzytelności odbywa się na podstawiezasad ustalanych każdorazowo w zależności od charakteru transakcji.Zlecenie windykacyjne ma formę cesji powierniczej, tj. przelewuwierzytelności w celu wykonania działań windykacyjnych.Kalkulując najodpowiedniejszą wysokość wynagrodzenia za usługęwzięliśmy pod uwagę bardzo wiele elementów. Przede wszystkimskuteczność, zakres naszych działań, finansowanie postępowania,kompleksowość stosowanych rozwiązań oraz pracę z wynagrodzeniemjedynie od sukcesu. Stawiając na jakość i skuteczność nigdy niebędziemy konkurować ceną. Doświadczenie i świadomość czynnościjakie należy wykonać w celu skutecznego wyegzekwowaniawierzytelności oraz idących za tym kosztów wskazuje, że ofertynajtańszej windykacji obejmują jedynie wybrane, mniej lub bardziejskuteczne czynności, ewentualnie powierzchowne, nieprofesjonalne,pozbawione udziału prawników próby nakłonienia dłużnika do zwrotunależności, obliczone na przypadkowy sukces.Naszą misją jest zapewnienie wszechstronnej, profesjonalnej obsługiskutkującej dla naszych klientów jak najszybszym przeprowadzeniemprocesu windykacyjnego.Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego. STER Financial Servicesal. Stanów Zjednoczonych 53, piętro V04-028 WarszawaWINDYKACJA SKUTECZNA SZYBKA i ZGODNA Z PRAWEM - OBRÓTWIERZYTELNOŚCIAMI