Volenti Kancelarie Prawne i Finansowe Sp. z o.o. Długi, windykacja należności

Kontakt email, www
ul. Ostrogórska 9 zobacz inne firmy z Ostrogórska Sosnowiec
41-200 Sosnowiec , woj. Śląskie

Przedsądowa

Postępowanie polubowne (przedsądowe). W ramach tego etapu podejmujemy szereg czynności zmierzających do nawiązania kontaktu z dłużnikiem i skłonienia go do dobrowolnej spłaty należności. Ustalamy składniki majątkowe dłużnika, mogące stanowić przedmiot zabezpieczenia lub przedmiot ewentualnej egzekucji. Przygotowujemy niezbędny materiał procesowy na potrzeby ewentualnego postępowania sądowego (np. pisemne wezwanie, czy pisemne uznanie długu na potrzeby ewentualnego postępowania nakazowego, stosownie do art. 485 § 1 pkt. 3 k.p.c. ). Podejmujemy również czynności zmierzające do uzyskania zabezpieczenia windykowanej należności (hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, poręczenie, akredytywa, przewłaszczenie na zabezpieczenie). Publikujemy także  wierzytelności w Internecie, w ogólnodostępnych notowaniach wierzytelności, w celu jej ewentualnego zbycia. Działania prowadzone na etapie windykacji przedsądowej najczęściej kończą się odzyskaniem należności. Jeżeli jednak ten etap nie zakończy się sukcesem w ciągu 2 - 4 tygodni od jego rozpoczęcia podejmujemy działania w ramach kolejnego etapu, tj. windykacji sądowej. Zaznaczyć należy, że jeżeli według oceny naszych specjalistów sytuacja tego wymaga – lub jeżeli takie jest życzenie klienta – sprawa jest od razu kierowana do windykacji sądowej, bez uprzedniego przejścia przez etap windykacji polubownej.

Sądowa

Postepowanie sądowe.   Na tym etapie podejmujemy czynności prowadzące do uzyskania tytułu egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi w ramach jednego z przyspieszonych trybów postępowania sądowego (nakazowego    lub upominawczego) oraz służące zaopatrzeniu uzyskanego tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności. W postepowaniu sądowym nasi prawnicy reprezentują Państwa podczas całego procesu, we wszystkich instancjach i na terenie całego kraju.  

Komornicza

Postępowanie egzekucyjne. Na tym etapie przygotowujemy i składamy do wybranego przez nas komornika sądowego wniosek o wszczęcie egzekucji. Skuteczność i czas trwania egzekucji komorniczej zależy nie tylko od zbadania stanu majątkowego dłużnika, ale również od aktywności organów egzekucyjnych (komornika sądowego). Reprezentując Państwa interesy czuwamy nad prawidłowym przebiegiem całego postępowania egzekucyjnego i dbamy o to, aby organy egzekucyjne prowadzące egzekucję przejawiały stosowną aktywność. Co istotne – czynnie współpracujemy z kancelariami komorniczymi na terenie całego kraju. Nasza skuteczność w postepowaniu egzekucyjnym wynika przede wszystkim ze stosowania bogatego instrumentarium środków prawnych, takich jak między innymi: postępowanie wyjawieniowe,  przymusowe ustanowienie rozdzielności majątkowej dłużnika oraz postępowanie o podział majątku wspólnego dłużnika i jego małżonka,  sądowe postępowanie przeciwko wspólnikom spółek osobowych oraz członkom zarządu dłużnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,  skarga pauliańska,  wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia przez dłużnika działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji członka zarządu czy rady nadzorczej oraz pełnomocnika czy prokurenta. 

Pieczęć prewencyjna

Wykorzystanie pieczęci prewencyjnej w wystawianych przez Państwa dokumentach (fakturach, rachunkach, notach obciążeniowych czy wezwaniach do zapłaty) jest sprawdzonym i tanim sposobem na zmotywowanie kontrahenta do terminowego regulowania płatności. Pieczęć prewencyjna informuje kontrahenta o Państwa współpracy z profesjonalnym podmiotem zajmującym się windykacją należności, który w przypadku opóźnienia w płatności szybko podejmie działania windykacyjne. Korzyścią płynącą dla Państwa z tej usługi jest przede wszystkim terminowy spływ należności od kontrahentów i możliwość podjęcia szybkich i skutecznych działań windykacyjnych.

Zakup wierzytelności

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani szybkim upłynnieniem (spieniężeniem) swoich należności i pozyskaniem środków obrotowych na bieżącą działalność sugerujemy rozważenie możliwości sprzedaży wierzytelności. Nasza spółka nabywa wierzytelności pochodzące z obrotu gospodarczego (a więc wynikające ze stosunków między przedsiębiorcami). Kupujemy wierzytelności wymagalne, nieprzedawnione i nie objęte umownym zakazem przelewu (cesji). Korzyści wynikające ze sprzedaży wierzytelności to między innymi: natychmiastowe uzyskanie środków pieniężnych, uniknięcie ryzyka niewypłacalności lub bankructwa dłużnika w trakcie windykacji należności. Przed podjęciem decyzji o zakupie wierzytelności szczegółowo analizujemy sytuację prawną i majątkową dłużnika oraz dokumenty potwierdzające istnienie wierzytelności. W przypadku pozytywnej weryfikacji przedstawiamy Państwu ofertę cenową i proponujemy zawarcie umowy sprzedaży.  Aby ułatwić Państwu zebranie informacji niezbędnych do weryfikacji przez nas wierzytelności pod kątem jej zakupu przygotowaliśmy poniższy formularz; po jego wypełnieniu prosimy o przesłanie go do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź faksu.

Windykacja

Specjalizacje:

  • Przedsądowa
  • Sądowa
  • Komornicza
  • Pieczęć prewencyjna
  • Zakup wierzytelności
  • Windykacja

O nas

Jesteśmy dynamicznierozwijającą się spółką, specjalizującą się w świadczeniuusług prawniczych oraz kompleksowej obsłudzewierzytelności.Swoje usługi kierujemy zarówno do małych,jak i dużych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą wróżnych branżach i segmentach rynku. Zakresem swojego działaniaobejmujemy teren całego kraju.Usługiprawniczeświadczymy w ramach ochrony prawnej dlaFirm, stałej obsługi prawnej lub w oparciu o zlecenie konkretnejsprawy.Wramach kompleksowej obsługi wierzytelnościoferujemy:windykację należności (windykację polubowną i sądową wraz zegzekucją komorniczą),zakup wierzytelności,obsługę prawną postępowań sądowych i egzekucyjnych.Prowadzimy, również działania ocharakterze prewencyjnym, takiejak:wywiad gospodarczy (badanie wiarygodności i wypłacalnościkontrahenta),zabezpieczenie wykonania zobowiązań,pieczęć prewencyjna.