Windexpol Wierzytelności Sp. J.

Kontakt email, www
Dąbrowa Górnicza ul. Rapackiego 22 lok. C
42-520 Dąbrowa Górnicza , woj. Śląskie

Sądowa

Windykacja sądowa Celem windykacji sądowej jest odzyskanie należności na drodze procesu sądowego, reprezentowanie wierzyciela w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym oraz w dochodzeniu roszczeń finansowych. Obsługa wierzytelności na tym etapie postępowania obejmuje w szczególności: sprawdzenie, potwierdzenie i uaktualnienie danych dłużnika (ściągnięcie aktualnego wpisu z ewidencji działalności gospodarczej, poszukiwanie danych przez GUS, urzędy skarbowe i inne), przygotowanie pełnej dokumentacji procesowej (sporządzenie pozwu i innych pism procesowych), złożenie wymaganych dokumentów do właściwego sądu, reprezentowanie klienta w postępowaniu zwykłym, a w razie potrzeby również odwoławczym, nadzór nad poprawnością przebiegu postępowania sądowego. W momencie uzyskania nakazu zapłaty, reprezentujemy klientów podczas postępowania egzekucyjnego, które obejmuje m.in.: przedegzekucyjne wezwanie dłużnika do zapłaty, sporządzenie wniosku egzekucyjnego zgodnie z wymogami formalnymi, złożenie dokumentów do właściwej kancelarii komorniczej, nadzór nad prawidłowością realizacji procesu egzekucji z majątku dłużnika, wspomaganie działań komorniczych zmierzających do pełnego zaspokojenia wierzyciela, stały monitoring kancelarii komorniczych.

Pieczęć prewencyjna

Pieczęć prewencyjna Pieczęć windykacyjna to sprawdzone narzędzie skłaniające kontrahentów do terminowego regulowania należności. Przystawienie pieczęci na wystawianych fakturach ostrzega, że w razie braku zapłaty w terminie, dług zostanie przekazany firmie windykacyjnej. Pieczęć jest zaprojektowana tak, aby przyciągnąć uwagę płatnika. Czerwony kolor czcionki sprawia, że jest ona widoczna, a kształt pieczęci prewencyjnej wyróżnia ją spośród pieczątek stosowanych do innych celów. Działa jak sygnał ostrzegający przed próbą zlekceważenia terminu płatności i zdecydowanymi działaniami windykacyjnymi. Celem pieczęci prewencyjnej jest zdyscyplinowanie kontrahentów do regulowania płatności w terminie i uświadomienie konsekwencji wynikających z opóźnienia zapłaty.

Monitoring płatności

Monitoring należności Monitoring należności jest narzędziem wykorzystywanym przez przedsiębiorstwa, które z uwagi na masowy charakter prowadzonej działalności mają problemy z nieterminowym regulowaniem należności przez swoich klientów. Celem działania jest zapewnienie regularności spłat należności, zdyscyplinowanie kontrahentów, niedopuszczenie do opóźnień w płatnościach oraz działania prewencyjne. Dla przedsiębiorców nawet kilkudniowe opóźnienie może być źródłem poważnych zatorów płatniczych. Dlatego wprowadzenie monitoringu bieżących należności przyniesie znaczącą poprawę płynności finansowej, narzuci dyscyplinę płatniczą u odbiorców oraz obniży koszty obsługi klientów, przez znaczące zmniejszenie liczny trudno ściąganych należności. Monitoring należności może być prowadzony w dwóch etapach: przed upływem terminu płatności – poprzez kontakt telefoniczny z kontrahentem; w trakcie rozmowy klient jest informowany o wystawieniu faktury na określoną kwotę i terminie zapłaty, po terminie płatności – dotyczy sytuacji, gdy kontrahent zalega z zapłatą nie dłużej niż 90 dni; działania polegają na stałym przypominaniu klientowi o zadłużeniu; kanałem komunikacyjnym może być telefon lub wysyłane pocztą ponaglenia zapłaty. Z monitoringu mogą korzystać zarówno firmy obsługujące klientów indywidualnych, jak również podmioty gospodarcze prowadzące działalność typu B2B, których klientami są małe i średnie firmy.

Zakup wierzytelności

Zakup wierzytelności Zakup wierzytelności to usługa polegająca na bezwarunkowym lub warunkowym tj. z odroczonym terminem płatności wykupie należności. Decydując się na taką formę współpracy przenoszą Państwo na Nas ryzyko związane z dochodzeniem należności trudno ściągalnych. Skupujemy wierzytelności o różnym stopniu przeterminowania i o różnym statucie prawnym. Procedura wygląda następująco: 1. Analizujemy przesłaną do nas dokumentację. 2. Wstępnie dokonujemy bezpłatnej analizy dłużnika. 3. Proponujemy warunki zakupu wierzytelności. 4. Podpisujemy umowę. 5. Przelewamy pieniądze na Państwa rachunek bankowy. Usługa ta jest szczególnie polecana dla firm, które: - potrzebują zamrożonej gotówki z niezapłaconych faktur - nie potrafią samodzielnie odzyskać swoich pieniędzy - obawiają się ryzyka związanego z długotrwałym postępowaniem sądowymW celu przedstawienia propozycji zakupu wierzytelności prosimy o przesłanie następujących informacji:- podstawa prawna, z której wynika roszczenie ( umowa, zamówienie itp.) - podstawowe dokumenty dotyczące dłużnika: KRS, NIP, REGON - skany niezapłaconych faktur - potwierdzenie wykonania usługi, z których wynika roszczenie - dokumenty księgowe potwierdzające uznanie długu - korespondencja z dłużnikiem dotycząca roszczenia

Windykacja

Specjalizacje:

  • Sądowa
  • Pieczęć prewencyjna
  • Monitoring płatności
  • Zakup wierzytelności
  • Windykacja

O nas

Windexpol Wierzytelności Sp.J. to doświadczony i pewny partner, oferujący skuteczne, sprawne odzyskiwanie należności. Naszą specjalnością jest krótkoterminowa windykacja długów na niskie, średnie i wysokie sumy. Oferta Windexpol obejmuje różnorodne działania, takie jak: windykacja należności polubowna, sądowa, komornicza, a także zakup wierzytelności. Charakteryzuje nas indywidualne, w pełni elastyczne podejście do każdego przypadku. Wysoką jakość prac osiągamy dzięki wprowadzeniu profesjonalnego doradcy, który działa w pełnym porozumieniu z klientem. Rezultatem jest wielopłaszczyznowa windykacja. Śląskie województwo jest podstawowym rejonem naszej działalności, ale podejmiemy się współpracy na terenie całego kraju. Zespół Windexpol tworzą młodzi, dynamiczni specjaliści oraz profesjonalni negocjatorzy, posiadający głęboką wiedzę i praktyczne doświadczenie w zakresie prawa, finansów czy psychologii. Wyróżnia nas również pełne zaangażowanie w odzyskiwanie należności oraz znakomita organizacja działań. Dzięki nam windykacja długów przebiega szybko i sprawnie. ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!