Windykacja długów

Kontakt email, www
ul. Czarnieckiego 8/4 Kraków
30-536 Kraków , woj. Małopolskie

Sądowa

Windykacja sądowa Windykacja sądowa – windykacja wierzytelności, które z różnych przyczyn nie zostały wyegzekwowane na podstawie procedur polubownych, windykacjadlugów.pl prowadzi na drodze sądowej, na terenie całego kraju. Mając na uwadze, iż klient poniósł już straty z powodu nieuczciwości dłużnika wyróżniamy 3 formy prowadzenia spraw sądowych: Pełna reprezentacja prawa - Klient udziela pełnomocnictwa radcy prawnemu współpracującemu z Windykacja dlugów.PL. Pełnomocnik prowadzi postępowanie sądowe a w efekcie egzekucyjne na podstawie odpowiednich przepisów prawa, Niższe koszty - aby obniżyć koszty założenia sprawy kancelaria prawna współpracująca z Windykacja dlugów.PL przejmuje sprawę na podstawie przelewu powierniczego wierzytelności. Dzięki temu koszty postępowania ulegają znacznemu obniżeniu (między 40-60%), Brak wygranej = brak kosztów i opłat - jeśli dana sprawa spełnia wymogi prawne, istnieje możliwość przeprowadzenia postępowania sądowego i egzekucyjnego bez jakichkolwiek opłat wstępnych ze strony klienta. Windykacja dlugów.PL przejmuje wierzytelność i na własny koszt (zarówno opłaty sądowe, skarbowe, pełnomocnicy itp.) prowadzi całą sprawę. Gdy dłużnik spłaca zadłużenie strony rozliczają się między sobą na podstawie wcześniej umówionej prowizji. Jeśli chcesz uzyskać informację o możliwościach windykacyjnych swojej sprawy napisz do nas !

Pokomornicza

Windykacja poegzekucyjna Windykacja poegzekucyjna – posiadasz wyrok sądu lub inny dokument będący podstawą do egzekucji ale nie wiesz jak skutecznie i szybko wyegzekwować wpłatę. A może działania komornika okazały się bezskuteczne przez co naraziły Cie tylko na dodatkowe koszty. Wspomaganie komornicze i windykacja spraw "pokomornicznych" do usługa mająca na celu szybkie i skuteczne wyegzekwowanie wpłaty na rzecz klienta. Procedury postępowania egzekucyjnego mają na celu wyszukanie majątku dłużnika (tu z pomocą przychodzą usługi detektywistyczne), złożenie odpowiedniego wniosku do komornika wykorzystując brak rejonizacji komorniczej, czego skutkiem jest szybka wpłata na rzecz klienta. Większość spraw przyjmowana jest na podstawie wynagrodzenia prowizyjnego z niewielką opłatą wstępną na poczet wyjawienia majątku dłużnika. Dzięki temu klient nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z windykacją dłużnika.

Długi przedawnione

Przedawnienie Ogólne terminy przedawnienia Przedawnienie roszczeń powoduje iż dłużnik zwolniony zostaje z obowiązku uiszczenia roszczenia. Termin przedawnienia może być zawieszony lub przerwany ale tylko w wyjątkowych przypadkach. W polskim prawie zasadą jest dziesięcioletni okres przedawnienia. Od tej reguły są jednak liczne wyjątki. SZCZEGÓLNE TERMINY PRZEDAWNIENIA 6 miesięcy w przypadku: przewoźnika przeciwko innym przewoźnikom; spedytora przeciwko przewoźnikom i dalszym spedytorom; o naprawienie szkody wynikłej z utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych do hotelu lub podobnego zakładu. 12 miesięcy dla: z umowy przewozu osób i rzeczy, z umowy spedycji, właściciela i samoistnego posiadacza, właściciela i użytkownika, zastawcy i zastawnika, strony uprawnionej do zawarcia umowy przyrzeczonej oraz o naprawienie szkody, sprzedawcy o dopłatę różnicy ceny i kupującego o zwrot tej różnicy, wynajmującego i najemcy, użyczającego i użytkownika, 2 lata dla: z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności gospodarczej, producenta i kontraktującego, wynikających z umowy o dzieło, wynikających ze stosunku rachunku bankowego. 3 lata dla: wieczystego użytkowania, z umowy ubezpieczenia, o naprawę szkody wyrządzonej czynem niedozwolonych, sprzedaży nie związanej z działalnością gospodarczą, odsetki 10 lat dla: stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub orzeczeniem sądu polubownego bądź wynikających z ugody zawartej przed sądem powszechnym lub polubownym, o naprawę szkody wynikłej ze zbrodni lub występku

Windykacja

Specjalizacje:

  • Sądowa
  • Pokomornicza
  • Długi przedawnione
  • Windykacja

O nas

Windykacjadlugow.PL powstała na potrzeby klientów, którzy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zostali oszukani przez nierzetelnych kontrahentów. Kryzys światowy potęguje ilość zleceń jakie trafiają do Nas w celu wyegzekwowania szybkiej wpłaty za wykonane usługi lub sprzedane towary.