Windykator Polska Sp. z o.o. 1

Kontakt email, www
Ul. Sienkiewicza 22, Białystok zobacz inne firmy z Sienkiewicza , Białystok
97-570 Warszawa , woj. Łódzkie

Sądowa

Postępowanie Sądowe i Egzekucyjne następuje po wyczerpaniu wszystkich innych mozliwości w postępowaniu polubownym. Skierowanie pozwu do właściwego sądu umożliwia uzyskanie tytułu wykonawczego, który jest podstawą do wszczęcia egzekucji komorniczej. Dzięki prawidłowemu nadzorowi przebiegu postępowania egzekucyjnego możliwe jest skuteczne i szybkie odzyskanie należności.  Windykator Polska proponuje kompleksową obsługę postępowania sądowego i egzekucyjnego poprzez: -przygotowanie dokumentów pod względem formalnoprawnym,  -określenie właściwego trybu postępowania,  -sporządzenie pozwu i skierowanie go do właściwego sądu,  -reprezentacja w postępowaniu sądowym,  -wystąpienie do właściwego sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności dla Bankowego Tytułu Egzekucyjnego,  -wystąpienie do właściwego sądu o uzyskanie nakazu zapłaty -dla spraw, gdzie nie ma możliwości wystawienia Bankowego Tytułu Egzekuzyjnego, przygotowanie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i skierowanie go do właściwej kancelarii komorniczej,  -nadzorowanie postępowania egzekucyjnego do czasu skutecznego odzyskania wierzytelności lub wydania postanowienia o bezskutecznej egzekucji.

Pieczęć prewencyjna

Pieczęć prewencyjna   Celem wykorzystywania pieczęci prewencyjnej jest zdyscyplinowanie kontrahentów aby płatności regulowali w terminie oraz w celu uświadomienia konsekwencji wynikających z opóźnień w zapłacie Pieczęć windykacyjna to sprawdzone narzędzie skłaniające kontrahentów do terminowego regulowania należności. Przystawienie pieczęci na wystawianych fakturach, notach odsetkowych czy też wezwaniach do zapłaty ostrzega, że w razie braku zapłaty w terminie, dług zostanie przekazany firmie windykacyjnej. Pieczęć została zaprojektowana w taki sposób, aby przyciągnąć uwagę płatnika. Czerwony kolor czcionki powoduje, że jest ona od razu widoczna. Pieczęć działa jak sygnał ostrzegający przed próbą zlekceważenia terminu płatności i zdecydowanymi działaniami windykacyjnymi.

Monitoring płatności

Celem Monitoringu Należności jest zapewnieniem regularności w spłatach należności, niedopuszczenie do powstania opóźnień w płatnościach są to działania tak zwane prewencyjne. Monitoring Należności prowadzony jest zgodnie z zaleceniami naszego klienta tzn pod marką Windykator Polska lub też jako nasz klient. Monitoring Należności to narządzie dla przedsiębiorców, którzy mają problemy z nieterminowym regulowaniem należności przez swoich klientów (kontrahentów). W związku z tym, nawet krótkie kilkudniowe opóźnienie w płatnościach może powodować powstawanie poważnych zatorów płatniczych. Wprowadzenie monitoringu bieżących należności skutkuje znaczącą poprawą płynności finansowej, wyrobieniem dyscypliny płatniczej u odbiorców oraz obniżeniem kosztów obsługi klientów przez znaczące zmniejszenie liczby należności trudno ściągalnych w portfelu.  Z monitoringu należności korzystają zarówno firmy posiadające klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych. Monitoring należności prowadzony jest na dwóch etapach:  1.Przed upływem terminu płatności. Kontakt telefoniczny z kontrahentem odbywa się jeszcze przed nadejściem terminu zapłaty, np. na 2-5 dni przed terminem płatności. W trakcie rozmowy telefonicznej kontrahent zostaję poinformowany o wystawionej fakturze na określoną kwotę oraz o zbliżającym się terminie zapłaty. Przypomnienie o terminie płatności ma cel prewencyjny i zapobiega opóźnieniom w regulowaniu należności. 2.Monitoring należności z bardzo krótkim okresem przeterminowania. Dotyczy sytuacji, gdy dłużnik zalega z zapłatą należności nie dłużej niż 30 dnia od upływu wymagalności.

Zakup wierzytelności

Sprzedaż wierzytelności to jeden ze sposobów na pozbycie się problemów z nierzetelnymi kontrahentami a z drugiej strony na przywrócenia płynności finansowej w Twojej firmie.  Aby tego uniknąć skupujemy wierzytelności zarówno pjedyńcze jak i w pakietach, skupujemy wierzytelności wynikające z faktur, not odsetkowych oraz kar umownych na podstawie Umowy Przelewu Wierzytelności. Warunkiem zakupu wierzytelności jest posiadanie podstawy prawnej co do zasadności tych roszczeń. W ramach umowy nasza firma przejmuje całą wierzytelność wraz ze wszystkimi związanymi z nią prawami.  Co zyskujesz:  - szybkie spłacenie wierzytelności,  - poprawa płynności finansowej Twojej firmy,  - likwidacji rezerw ograniczających wyniki finansowe. Dział Analizy Ryzyka  po przeanalizowaniu wierzytelności zaklasyfikuje je do grupy ryzyka. Następnie zostaną uzgodnione warunki transakcji i kolejnym etapem jest podpisanie stosownej umowy i przelew należności za daną transakcję. Stosujemy dwa rodzaje zakupu wierzytelności: 1. zakup wierzytelności gotówkowy 2. zakup wierzytelności warunkowy

Windykacja

Specjalizacje:

  • Sądowa
  • Pieczęć prewencyjna
  • Monitoring płatności
  • Zakup wierzytelności
  • Windykacja

O nas

Strona główna » O firmieWindykator Polska sp. z o.o. powstała z myślą o tysiącachprzedsiębiorców którzy popadają w coraz większe pułapkinieuczciwych kontrahentów. Tworzenie dodatkowego działu windykacji w przedsiębiorstwie niezawsze przynosi spodziewany efekt. Współpraca z naszą firmą zapewne pomoże odbudować zaufanie Twoimfinansom.